Home >> Artikkelit >> Kulttuurin voimaa ja Vastavirtaa – Power of Counter Current Culture 

Kulttuurin voimaa ja Vastavirtaa – Power of Counter Current Culture 

03.11.2020 - 17:30
(updated: 03.11.2020 - 17:47)

Scroll down for ENGLISH  

Kulttuurin voimaa ja Vastavirtaa – Power of Counter Current Culture 

Kulttuurin vastavirta-verkkokeskustelussa 14.11. kello 17-19 kolme kulttuurin ja taiteen moniosaajaa, aktivistia ja tekijää; Merikukka Kiviharju, Joseph Healy ja Mikaela Mansikkala keskustelevat (englanniksi) taiteesta, kulttuurista ja hyvinvoinnista.  

Verkossa käytävän keskustelun sisältöä ovat myös erilaiset eurooppalaiset kulttuuripoliittiset aloitteettaiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden toimeentulo ja kansalaisyhteiskunnan sekä erilaisten vähemmistöjen osallistuminen. 

Merikukka Kiviharju on laulaja ja lauluntekijä. Kiviharju toimii PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestössä.   

Joseph Healy on brittiläinen kulttuuriaktivisti Healy on Euroopan vasemmiston kulttuuriverkoston ja Left Unity puolueen jäsen. 

Mikaela Mansikkala on aktivisti, laulaja ja lauluntekijä. Mansikkala on Taiteen sulattamon hankevastaava. 

Muusikko Meri-Sofia Lakos esittää tilaisuudessa 1300-luvulla kirjoitetun laulun  jossa pohditaan tasa-arvon kysymyksiä. 

Verkkokeskustelun fasilitaattorina toimii rauhanaktivisti, käsitetaiteilija ja SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen 

Vastavirran yhteistyötä  

Verkkokeskustelussa (14.11.)  Lontoossa asuva Joseph Healy pohtii mitä poliittinen taide tai runous on, ja miten poliittisen runouden saatavuutta voisi parantaa.  

Healy tietää ja tuntee hyvin HLBTI-kulttuuriverkostoja Englannissa ja Irlannissa. Verkkokeskustelussa kuullaan Healyn näkemys siitä miten koronapandemia on vaikuttanut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen mahdollisuuteen omaan kulttuuriin, digitaalisesta kulttuurista ja syrjäytetyistä yhteisöistä.  
 

Euroopan vasemmiston kulttuuriverkoston jäsen Joseph Healy on ollut mukana valmistelemassa Vaihtoehtoisen euroopplaisen foorumin kulttuuripoliittista ohjelmaa. Healy kutsuu kaikkia yhteiskunnallisesta muutoksesta kiinnostuneita osallistumaan foorumiin verkossa 8. – 28.11.2020 

Foorumi ja sen verkkotilaisuudet on ainutlaatuinen tapa, joka kokoaa yhteen edistykselliset, vasemmistolaiset ja vihreät poliittiset voimat, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja aktivistit.  

21. marraskuuta 17:00 - 20:00 järjestetään verkkoseminaari, jossa kulttuuripolitiikka on keskiössä. Tilaisuuden otsikko on  "Ei ole Eurooppaa ilman kulttuuria".  

Joseph Healy valoitta omassa osuudessaan jo 14.11. mitä voimme odottaa  Eurooppalaisen Foorumin kulttuuriavaukselta ja miksi kulttuuri- ja taideorganisaatioiden tulisi osallistua foorumin keskusteluihin. Lisäksi Healy kertoo  Euroopan vasemmiston aloitteista liittyen taidetyöläisiin ja luovien alojen toimijoihin.  

Yhteistyön vastavirtaa 

Eri kansalaisyhteiskunnan järjestöt, aktivistit, taiteilijat ja yksittäiset toimijat yhdessä Demokraattisen sivistysliitto (DSL) Euroopan vasemmiston (EL), Suomen kommunistisen puolueen (SKP) ja Tiedonantaja-sanomalehden kanssa avaavat syksyllä ja talvella 2020 keskustelua ja vastavirtaista ajattelua rauhasta, kulttuurista ja ympäristöstä.   

Tapahtumia on Suomessa ja seminaareihin voi osallista verkossa Vastavirtatapahtumat FB sivujen kautta 

 

Vastavirta tarkoittaa edistyksellisiä aloitteita ja leikkauspolitiikan vastaisia paneelikeskusteluja.  Vastavirta antaa äänen vaihtoehtoisille eurooppalaisille aloitteille rauhasta, kulttuurista ja ympäristöstä. Vastavirta haastaa nykyisen hegemonisen ajattelun, militarismin, kulttuurin ja taiteen kaupallisuuden sekä  poliittisen eliitin välineet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  

Vastavirta vahvistaa rauhanrakentamisen ääntä ja tuo esiin vaihtoehtoisia eurooppalaisia antimilitaristisia aloitteita sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa ei ole joukkotuhoaseita eikä sotia.   

Vastavirta vahvistaa rasisminvastaisia aloitteita ja avaa keskustelua osallistuvasta demokratiasta sekä vahvistaa sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa kansalaisten oikeudet ovat todellisia ihmisoikeuksia.   

Vastavirta vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden ääntä sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa kulttuuri tehdään yhdessä ja se edistää kaikkien hyvinvointia.  

Vastavirta -tapahtumat toimivat alustana kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, järjestöjen, taiteilijoiden, intellektuellien uusille visioille. Vastavirta on Euroopan vasemmiston ja muiden eurooppalaisten edistyksellisten poliittisten voimien yhteistyöväline vaihtoehtojen rakentamiselle militarismille, kaupalliselle kulttuurille, ympäristökriisille ja kapitalismille.  

Vastavirta-tapahtumat ovat avoimia foorumeita kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille ja järjestöille, poliittisille järjestöille ja vasemmistolaisille, vihervasemmistolaisille, kommunistisille ja edistyksellisille puolueille, kansalaisjärjestöille, taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille, rauhanjärjestöille ja aktivisteille, ay-toimijoille, ihmisoikeusjärjestöille ja -aktivisteille, HLBTI- järjestöille ja aktivisteille.  

 

Power of Counter Current Culture 

In webinar on culture 14.11. from 16.00 (CET) three cultural and artistic experts and activists; Merikukka KiviharjuJoseph Healy and Mikaela Mansikkala discuss art, culture and well-being. 

The online debate also covers various European cultural policy initiatives and questions like  the artists and cultural workers livelihood and income, the participation of civil society and various minorities. 

Merikukka Kiviharju is a singer and songwriter. Kiviharju is active in PAND artists for peace organization.  

Joseph Healy is a British cultural activist. Healy is a member of the European Left Cultural Network and the Left Unity party.  

Mikaela Mansikkala is an activist, singer and songwriter. Mansikkala is project manager of Taiteen Sulattamo.  

Musician Meri-Sofia Lakos will perform a song written in the 13th century, which will reflect on the questions of equality.  

The online discussion is facilitated by peace activist, conceptual artist and chairman of the Communist Party of Finland JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

European Cultural Policy Initiatives 

In an online discussion (Nov. 14), Joseph Healy, who lives in London, opens debate on what political art or poetry is and how access to political poetry could be improved.  

Healy knows and is well acquainted with LGBTQ networks in England and Ireland. In the online discussion we will hear Healy’s view of how the corona pandemic has affected the ability of gender and sexual minorities to own culture, digital culture and marginalized communities.  

 Joseph Healy, a member of the European Left Cultural Network, has been involved in preparing the cultural policy agenda of the Alternative European Forum 2020. Healy invites anyone interested in social change to participate in the online forum from 8 to 28 November 2020. 

The Forum and its online events are a unique way of bringing together progressive, leftist and green political forces, trade unions, NGOs and activists. 

A webinar will be held on 21 November from 17:00 to 20:00 (CET), with cultural policy at the center. The title of the event is "No Europe without Culture".  

Joseph Healy gives us a hint 14.11. what can we expect from the European Forum's cultural opening and why cultural and artistic organizations should take part in the Forum's discussions. In addition, Healy talks about the initiatives of the European left in relation to artists and creative actors, livelihoods and income. 

Counter Current Collaboration 

Different civil societies organizations (NGO`s), activists, artists and individual actors together with the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja newspaper open progressive debate and Counter Current thinking on peace, culture and environment. Events take place in Finland and seminars take place in web.

Counter current means progressive Initiatives, panel discussions of anti-austerity policy – alternative European voices for peace, culture and environment.  Counter Current challenges current hegemonical thinking, militarism, commercialism and political elites' tools to combat climate change. 

Counter Current strengthens voices for peace building and alternative European antimilitary appeals for societies without weapons of mass destruction and wars. Counter Current strengthens voices for antiracist initiatives and participatory democracy for societies where citizen rights are real human rights.  Counter Current strengthens voices of artists and cultural workers for societies where culture contributes to everybody's wellbeing, and is collectively created. 

Counter Current event functions as platform for new visions of civil societies actors, organizations, artists, intellectuals. Counter Current is a tool of collaboration of future building forces in collaboration with European Left parties and other European progressive political forces for constructing alternatives for militarism, commercial creative industries, environmental crises and capitalism. 

 

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

English