Home >> Asiakirjat >> SKP uuteen nousuun -järjestöasiakirja
 • Edustajakokousasiakirjat

SKP uuteen nousuun -järjestöasiakirja

19.09.2023 - 20:28
(updated: 20.09.2023 - 06:56)

Suomen kommunistinen puolue
Edustajakokous
Kotka 11.-12.6.2022

SKP uuteen nousuun

Suomen kommunistinen puolue eroaa tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan muista puolueista. SKP:n tärkein tehtävä on työväenluokan ja muiden alistetussa asemassa olevien vastarinnan rakentaminen ja joukkotaistelun järjestäminen pääoman valtaa vastaan - rauhan, demokratian, ympäristön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös yhteiskuntajärjestelmän muuttamista, siirtymistä sosialismiin.

Puolueemme on toimittava näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Meidän on oltava ennen muuta "kansalaistoimintapuolue", eli puolue, joka osallistuu kansalaisliikkeiden ja ay-liikkeen toimintaan, tukee niitä ja tuo niiden aloitteita paremmin näkyviin - myös
valtuustoissa ja eduskunnassa. Samalla kun osallistumme yhteiskunnallisiin liikkeisiin, pyrimme yhdistämään voimia ja suuntaamaan niiden kamppailuja suurpääomaa ja oikeistoa vastaan.

2000-luvulla olemme kokeneet muutoksia, joilla on ollut suuria vaikutuksia ihmisten elämään ja politiikkaan. Historia ei ole päättynyt eikä tarve kamppailulle politiikan suunnasta ole suinkaan vähentynyt. Kuilu muutoksen tarpeiden ja niiden toteuttamiseen tarvittavien voimien välillä on kuitenkin kasvanut. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt ja käynyt yhä oikeistolaisemmaksi ja SKP on kokenut vaalitappioita.

Tässä tilanteessa tarvitaan kommunistista puoluetta. Ilman marxilaista kapitalismin analyysia edistyksellisetkin aloitteet kuivahtavat kokoon ja ajautuvat samaan poliittiseen umpikujaan, jossa porvarillinen liberalismi tällä hetkellä on, ja johon
taantumuksellisimmat piirit hakevat ratkaisuja äärioikealta. Kansalaisliikkeissä ja ay-liikkeessä tarvitaan tietoisia, aktiivisia ja pitkäjänteisiä taistelun järjestäjiä.

On paljon asioita, jotka ovat vain ja ainoastaan meidän käsissämme. Kukaan muu ei laajenna yhteyksiämme, järjestä tilaisuuksiamme, muotoile kantojamme tai tiedota niistä eikä tee puolestamme aloitteita yhteistyöhön. Tarvitaan puolueen jokaisen jäsenen saamista mukaan toimintaan.Kaikkien elämäntilanteet, osaaminen ja persoona eivät sovi kaikkeen tekemiseen, mutta kun toimimme yhdessä, kollektiivina, on jokaisella mahdollisuus osallistua siihen mielekkäällä tavalla. Yhdessä voimme kääntää puolueen nousuun. Se ei käy käden käänteessä, mutta se on mahdollista.

Tässä asiakirjassa on konkreettisia toimenpide-ehdotuksia puolueen toiminnan kehittämiseksi niin, että jäsenistössä olevat voimavarat tulevat paremmin käyttöön ja vaikuttavuutemme politiikassa kääntyy kasvuun.

Asiakirjan valmistelu käynnistyi Turussa vuoden 2021 marraskuussa järjestetystä puoluekonferenssista. Tällaisia keskusteluja ja kokoontumisia järjestämme myös alkavalla edustajakokouskaudella. On tärkeää, että kaikilla puolueen jäsenillä on myös
edustajakokousten välillä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja tuoda esille puutteita ja ongelmia niin, että niihin voidaan yhdessä hakea ratkaisuja.

Puolueorganisaatio toimivammaksi

Yhteisen tietoisuuden lisääminen

Puolueen vaikuttavuuden lisäämiseksi on toimittava yhteisen, jaetun poliittisen tilannearvion synnyttämiseksi ja kehittämiseksi. Se tuo järjestön eri tasot lähemmäs toisiaan, ja varmistaa lisäksi sen, että järjestön eri osat voivat tehdä itsenäisestikin
samansuuntaista toimintaa.

Puolueen järjestörutiineja on kehitettävä siten, että varmistetaan jokaisen jäsenen mahdollisuus osallistua keskeisten tilannearvioiden ja johtopäätösten tekemiseen. Tätä voidaan edistää esimerkiksi säännöllisillä valtakunnallisilla ja piiritason tapaamisilla ja seminaareilla sekä keskuskomitean ja poliittisen toimikunnan jäsenten vierailuilla piireissä ja osastoissa.

Keskuskomitean työn kehittäminen

Keskuskomitea on puolueen linjaa käytännössä muovaava elin. Se johtaa edustajakokouksen viitoittaman päälinjan toteuttamista, toiminnan valtakunnallista organisoimista ja voimien keskittämistä tärkeimpiin tehtäviin.

Keskuskomitean tulee käsitellä asioita kollektiivina ja tehdä poliittisia linjapäätöksiä. Sillä tulee olla elävät yhteydet joukkoliikkeisiin ja puolueen perustasolle niin, että se voi myös linjata, millaiseen käytännön toimintaan voimia suunnataan.

Keskuskomitea järjestää työnsä niin, että jokaisella sen jäsenellä on tehtäviä kokousten välisenä aikana toimintaan osallistumiseksi ja yhteyksien pitämiseksi puoluejäseniin.

Keskuskomitean roolia ajankohtaisten tilannearvioiden tekijänä on kehitettävä. Keskuskomiteassa käytävien keskustelujen ja sen yhteyksien kautta puolue voi tarvittaessa muuttaa toiminnan painopisteitä poliittisten tilanteiden muuttuessa.

Poliittinen toimikunta reagoi päiväkohtaisiin poliittisiin kysymyksiin sekä valmistelee keskuskomitean kokouksissa käsiteltäviä asioita ja huolehtii päätösten toteuttamista. Poliittiseen toimikunnan jäsenille sovitaan omia vastuualueita. Samalla on tärkeää, että poliittinen toimikunta työskentelee kollektiivina.

Päätösten valmistelun ja toimeenpanon kehittämiseksi selvitetään mahdollisuuksia muodostaa sihteeristö, jossa on puoluetoimiston työntekijöiden lisäksi myös piiritason ja joukkojärjestöjen toimijoita. Myös pääsihteerin ja piirisihteerien säännöllinen yhteydenpito etäyhteyksin ja ajoittain myös kasvotusten edistää tiedonkulkua ja päätösten viemistä käytäntöön.

Keskuskomitean työryhmien toimintaa kehitetään niin, että niissä on mukana joukkoliikkeiden ja piirijärjestöjen aktiiveja sekä eri alojen asiantuntijoita. Työryhmät valmistelevat aloitteita ja kampanjoita tiiviissä yhteydessä kaikkiin piirijärjestöihin ja kulloisenkin asian kannalta keskeisissä ay- ja kansalaisliikkeissä toimiviin aktiiveihin. Etenkin valtakunnallisissa kampanjoissa on tärkeä selvittää jo valmisteluvaiheessa mm. piirijärjestöjen kanssa sopivat aikataulut ja toimintamuodot.

Piirit ja osastot toimivammiksi

Piirijärjestöt ovat SKP:n toiminnallisen ja järjestöorganisaation runko. Mikäli ne eivät toimi tai mikäli yhteys niiden ja keskuskomitean välillä ei toimi, ei puolueen toiminta onnistu. Tulevalla edustajakokouskaudella keskuskomitean tehtävänä on käynnistää piirijärjestöjä koskeva järjestöllisen tilan selvitys ja sopia tarvittaessa piiritason uudelleenjärjestelyjä, jotta joka puolella maata on toimiva piirijärjestö.

Edustajakokous kehottaa käsittelemään keskuskomiteassa esillä olevia asioita säännöllisesti piirijärjestöissä. Puolueen toimintaa edistää myös piirijärjestöjen ja osastojen aktiivisuus keskuskomitean suuntaan aloitteita ja ehdotuksia tekemällä. Toiminnan sujuvuuden parantamiseksi tiedottamista eri toimijoiden rooleista ja työnjaoista puolueessa on syytä lisätä.

Piireillä on tärkeä rooli sellaisten toimintaryhmien, kampanjoiden ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä, joihin yksittäisissä puolueosastoissa ei ole mahdollisuuksia.

Puolueosastot ovat jäsenen ensisijainen yhteys puolueorganisaatioon ja puoluedemokratian perusta. Tämä edellyttää puolueelta sellaista osastorakennetta, että jokaisella jäsenellä on toimiva yhteys osastoon. Keskuskomitea selvittää piirijärjestöjen kanssa tilanteen ja mahdolliset toimet, joilla osastorakenne saatetaan ajan tasalle.

Kokousten lisäksi osastoissa on suotavaa kehittää tapoja pitää yhteyttä jäseniin ja jäsenten välillä myös kokousten välillä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähköpostilistat, sähköiset keskusteluryhmät, kotisivut ja perinteiset puhelinsoitot. Keskuskomitea auttaa piirejä ja osastoja tässä kehittämistyössä. Yhteydenpidossa on huolehdittava yhteyksistä myös niihin jäseniin, joilla ei ole mahdollisuuksia sähköiseen yhteydenpitoon.

Erityisesti uusiin jäseniin, mutta myös syystä tai toisesta passiivisiin, ollaan osaston tai piirin toimesta yhteydessä henkilökohtaisesti ja kannustetaan osallistumaan.

Keskuskomitean ja piirien tulee auttaa ja rohkaista osastoja ottamaan selvää alueensa kansalaistoiminnasta sekä osallistumaan ja tukemaan toimintaa kaikin mahdollisin tavoin.

Työnjaon laajentamisessa ja vastuun siirtämisessä uusille jäsenille ovat monesti esteenä riittämättömät taidot ja valmiudet tehtävien hoitoon. Edustajakokous velvoittaa keskuskomitean yhteistyössä piirijärjestöjen ja DSL:n opintokeskuksen kanssa lisäämään koulutusta niille tovereille, jotka haluavat nyt tai tulevaisuudessa ottaa hoitaakseen
järjestötehtäviä.

Puolueen jäsenmäärää on lisättävä. Tarvitaan etenkin sellaisia jäseniä, jotka ovat aktiivisia ja halukkaita toimimaan. Tätä varten tarvitaan jäsenhankinnan organisointia. Jäsenmäärää ja sen kehitystä on seurattava vuosittain keskuskomiteassa.

Mitä on tehtävä

Näiden edellä olevien tavoitteiden toteuttamiseksi keskuskomitealle, piireille ja osastoille asettuu tulevalle edustajakokouskaudelle ainakin seuraavia tehtäviä:

 • Sihteeristön muodostaminen, keskuskomitean työryhmien kokoaminen sekä pääsihteerin ja piirien edustajien yhteydenpidon käytännöt käsitellään ja päätetään ensimmäisessä keskuskomitean kokouksessa. Niiden toimintaa seurataan ja tarvittaessa tehdään uusia päätöksiä.
 • Keskuskomitea suunnittelee ja järjestää oman toimintansa niin, että jokainen sen jäsen ottaa aktiivisesti osaa puolueen toimintaan ja työskentelyyn itselleen sopivalla tavalla myös kokousten välillä.
 • Toiminnan yhtenäistämiseksi keskuskomitea laatii vuosikellon, jossa näkyvät valtakunnalliset ja järjestöjen vuotuiseen toimintaan kuuluvat tapahtumat ja velvoitteet sekä niiden hoitamisen suositusaikataulu eri puolue-elimille.
 • Keskuskomitea tekee yhteistyössä piirien ja DSL:n kanssa opintoaineistoja jäsenten aktivoimisesta ja puoluetyön käytännön organisoinnin kysymyksistä sekä ilmapiirin ja motivoinnin merkityksestä.
 • Keskuskomitea valmistelee ja toteuttaa yhdessä piirijärjestöjen ja osastojen kanssa jäsenhankintakampanjan. Siinä kiinnitetään huomiota erityisesti radikaalista vasemmistopolitiikasta ja marxilaisuudesta kiinnostuneiden nuorten ja opiskelijoiden sekä ay- ja kansalaisliikkeissä toimivien tavoittamiseen. Jäsenyydestä kiinnostuneisiin otetaan yhteys nopeasti ja heille tarjotaan erilaisia heille sopivia mahdollisuuksia osallistua toimintaan.
 • Keskuskomitea valmistelee piirijärjestöjen käyttöön aineistoja ja työkaluja, joiden avulla ne voivat arvioida toimintaansa ja suunnitella, miten piirin toimintakykyä ja aktiivisuutta voidaan parantaa.
 • Piirijärjestöt rytmittävät vuosikellon avulla toimintansa niin, että kulloisessakin keskuskomitean kokouksessa esille tulevat asiat voidaan yhteisesti käsitellä ennen kokousta. Samalla valmistaudutaan keskuskomiteassa tehtävien päätösten toteuttamiseen ja välittämiseen osastoille.
 • Osastot toteuttavat toimivan yhteyden pitämiseen kaikkiin osaston jäseniin. Jokaiselle jäsenelle pyritään sopimaan hänelle sopiva puoluetehtävä.
 • Kaikissa järjestöissä kiinnitetään erityinen huomio Kommunistinuorten toiminnan ja sen yhteyksien laajentamisen edistämiseen. Koko liikkeelle on tärkeä, että Kommunistinuoret vahvistuu itsenäisenä kommunistisena nuorisojärjestönä. Sen jäseniä ei pidä kuormittaa puoluejärjestöjen tehtävillä, vaan puoluejärjestöjen tulee päinvastoin tukea Kommunistinuoria mm. toimintatilojen, tiedotusresurssien ja koulutuksen järjestämisessä.

Tiedonkulku ja viestintä

Puolueen sisäinen tiedonkulku

Monet sisäisessä keskustelussa esille nostetut ongelmat johtuvat siitä, että tieto ei kulje sujuvasti järjestössä. Siksi puolueen sisäistä tiedonkulkua on parannettava.

On parannettava kaikkien valmiuksia viestiä. Erityisesti on vahvistettava ymmärrystä siitä, milloin pelkkä sähköposti riittää ja milloin tarvitaan henkilökohtainen yhteydenotto asioiden tiedottamiseksi ja selvittämiseksi.

On otettava huomioon, että puolueessa on sähköistä viestintää osaamattomia tai siihen syystä tai toisesta kykenemättömiä tai haluttomia. On huolehdittava tiedon kulkemisesta myös näille jäsenille, jotta he pysyvät mukana puolueen toiminnassa.

Viestintätaitojen vahvistaminen

Valtakunnallisen viestinnän kehittämisen ohella on parannettava piirijärjestöjen ja osastojen kykyä tiedottaa ja olla yhteydessä ihmisiin nykyaikaisen sähköisen median välityksellä puolueen sisällä ja ulkopuolella. Jokaiselle piirijärjestölle ja mahdollisimman monelle osastoille tarvitaan toimivat ja ajantasaiset nettisivut sekä näkyvää toimintaa sosiaalisessa mediassa.

Tiedonantaja

Tiedonantaja-lehti on tärkeä säännöllinen yhteys puolueen jäseniin ja muihin SKP:n toiminnasta kiinnostuneisiin. Samalla kun se kertoo puolueen linjasta, se on myös foorumi, jolla voimme kehittää poliittisen työn sisältöjä ja organisoida toimintaa.

Tiedonantajan merkitys koko työväenliikkeelle on kasvanut muiden vasemmistolehtien sopeuduttua hallituksen, EU:n ja Naton politiikkaan. Lehden poliittisen sisällön kehittäminen on tässä tärkeässä roolissa.

Mitä on tehtävä

Näiden edellä olevien tavoitteiden toteuttamiseksi keskuskomitealle, piireille ja osastoille asettuu tulevalle edustajakokouskaudelle ainakin seuraavia tehtäviä:

 • Keskuskomitea perustaa viestintäryhmän, joka yhdessä puoluejärjestöjen kanssa rakentaa viestintäsuunnitelman puolueorganisaation eri tasojen käyttöön.
 • Viestintäryhmä suunnittelee yhdessä DSL:n ja keskuskomitean kokoaman opinto- ja koulutusryhmän kanssa opintokokonaisuuden, jolla parannetaan puolueen sekä piirien ja osastojen viestinnällisiä valmiuksia.
 • Keskuskomitean tuella huolehditaan siitä, että kaikki piirit saavat toimivat nettisivut ja valmiuden käyttää niitä itse. Tarvittaessa sivujen päivityksessä avustetaan. Samalla pyritään auttamaan myös aktiivisimpia osastoja.
 • Tiedonantajaa tekemään muodostetaan säännöllisesti kokoontuva toimituskunta, johon kuuluu palkattujen työntekijöiden lisäksi lehden avustajia ja levikkivastaavia.
 • Samalla jatketaan Tiedonantajan kehittämistä paperilehteä laajempana mediana, johon kuuluvat aktiiviset verkkosivut ja sosiaalinen media. Erittäin tärkeä kysymys on myös lehden talouden vahvistaminen, joka merkitsee tilausmäärän lisäämistä ja verkkosisällöstä saatavien tulojen saantitapojen kehittämistä.
 • Keskuskomitea tekee yhteistyössä Tiedonantajan kanssa konkreettisen suunnitelman siitä, miten luodaan alueellisten avustajien verkosto ja miten lehden tilaamisesta saadaan kaikkien jäsenten tärkeäksi kokema asia. Piireissä ja osastoissa käydään ainakin kerran vuodessa läpi jäsenten tilaukset ja otetaan yhteyttä niihin, joille lehti ei vielä tule.
 • Piirit ja osastot käyttävät Tiedonantajan artikkeleita ajankohtaisten poliittisen keskustelujen pohjana ja toimivat lehden levikin ja tunnetuksi tekemisen edistämiseksi lehteä myymällä ja jakamalla ja muilla tavoilla esillä pitämällä.

Opintotoimintaa on lisättävä ja kehitettävä

Opiskelu on keskeinen tapa, jolla kommunisti voi kehittää tiedostamistaan ja ymmärrystä siitä mitä kommunistina oleminen ja toimiminen tarkoittaa. Tämän ymmärryksen saavuttamiseksi tarvitaan määrätietoista opiskelua ja keskusteluja tovereiden kesken. Laaja-alainen perehtyminen yhteiskunnallisiin asioihin, tieteeseen ja kulttuuriin edellyttää myös omakohtaista lukemista ja osallistumista erilaisiin tapahtumiin.

Toisaalta pelkällä teorialla ei pärjää poliittisessa taistelussa. On lisäksi ymmärrettävä yhteiskunnallisia kamppailuja ja niiden taustalla vaikuttavia pyrkimyksiä, osattava toimia erilaisissa organisaatioissa ja viranomaisten kanssa sekä ennen kaikkea on
osattava toimia yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja ay-liikkeen aktiivien ja muiden aktivistien kanssa. Myös nämä ovat taitoja, joita on mahdollista oppia ja opetella yhdessä muiden kanssa.

Kommunistin on oltava valmis oppimaan uutta ja keskustelemaan vaikeistakin aiheista. Tämän pohjaksi tarvitaan säännöllistä opintotoimintaa muun muassa opintokerhojen ja opintotilaisuuksien muodossa. Näiden toteuttamisessa yhteistyö DSL:n opintokeskuksen kanssa on keskeistä. Puolueen työryhmät, piirijärjestöt ja osastot järjestävät koulutuksia ja tilaisuuksia yhteistyössä DSL:n kanssa. Kunkin tilaisuuden vetäjät vastaavat myös DSL-hakemusten tekemisestä.

Uudistettu puolueohjelma toimii yhteisen ymmärryksen ja tietoisuuden perustana. Puolueohjelmaa opiskellaan ja sen teemoista käydään keskustelua mm. seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi teemoja esitellään Internetissä artikkeleiden, videoiden ja muun materiaalin muodossa.

Mitä on tehtävä

Näiden edellä olevien tavoitteiden toteuttamiseksi keskuskomitealle, piireille ja osastoille asettuu tulevalle edustajakokouskaudelle ainakin seuraavia tehtäviä:

 • Keskuskomitea kokoaa opinto- ja koulutusryhmän, joka yhteistyössä DSL:n kanssa organisoi valtakunnallista koulutusta ja yhdessä piirien kanssa säännöllisen opintotoiminnan järjestämistä ympäri maata. Ryhmä kerää ideoita koulutustarpeista ja suunnittelee aineistoja ja tilaisuuksia, joilla niihin vastataan. Tämä koskee niin marxilaisen teorian ja uuden tutkimuksen opiskelua kuin ajankohtaisia poliittisia ja järjestöllisiä tarpeita, unohtamatta perehdyttämistä DSL-hakemusten tekemiseen.
 • Opinto- ja koulutusryhmä kehittää puolueen yhteyksiä marxilaiseen tutkimus- ja koulutustoimintaan, vasemmistolaisiin tutkijoihin ja tutkijayhteisöihin Suomessa ja muissa maissa. Yhteistyössä pyritään järjestämään marxilaisten seminaarien sarja ja muita tietoa ja tietoisuutta lisääviä toimintoja, esimerkiksi julkaisutoimintaa.
 • Keskuskomitea huolehtii jäsentensä kouluttamisesta niin tiedollisesti kuin esiintymistaitojen osalta niin, että heillä on yhä paremmat valmiudet muun muassa osallistua vaaleihin ja kampanjoihin sekä järjestää niitä.
 • Keskuskomitean opinto- ja koulutusryhmä perustaa valtakunnallisen koulutuskalenterin, josta jokainen SKP:n jäsen voi hakea tietoa käynnissä olevista opintokerhoista ja tulevista seminaareista ja muusta koulutuksesta. Lisäksi koulutuskalenterista löytyvät koulutustapahtumien materiaalit niin, että esimerkiksi nauhoituksia on koottuna samaan paikkaan katsottavaksi oman aikataulun mukaan.
 • Piirijärjestöt järjestävät jatkuvaa paikallista opintotoimintaa yhteistyössä keskuskomitean opinto- ja koulutusryhmän ja DSL:n kanssa. Tavoitteena on, että jokaisessa tilaisuudessa voidaan tiedottaa seuraavasta tapahtumasta, johon ihmiset voivat osallistua.
 • Piirit tiedottavat aktiivisesti valtakunnallisesta opintotoiminnasta ja auttavat osallistumaan tapahtumiin myös etäyhteyksien avulla.
 • Puolueosastot pyrkivät siihen, että osastolla on toimiva opintokerho tai ainakin erillisiä opintotilaisuuksia. Osastot auttavat ja rohkaisevat jäseniään osallistumaan aktiivisesti valtakunnallisiin, piirin järjestämiin ja osaston omiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Taloutta on vahvistettava

Puolueen ja sen lähellä toimivien yhteisöjen, kuten Tiedonantajan ja Spartacus-säätiön talouden ja toiminnan ymmärtäminen on tärkeää, jotta on mahdollista käsittää, miten puolueen talous rakentuu ja miten toiminta voidaan rahoittaa. Tämä ymmärrys avaa myös sellaisten asioiden kuin Tiedonantajan tilausten, vappu- ja uudenvuodentervehdysten ja jäsenmaksujen maksamisen merkitystä.

Talous on toiminnan kivijalka, ei pakollinen riippakivi. Kaikkien toimijoiden talousosaamista on syytä parantaa ja etsiä aktiivisesti ihmisiä, joiden osaamisella taloutta ja etenkin varainhankintaa voidaan kehittää paremmaksi.

Mitä on tehtävä

Näiden edellä olevien tavoitteiden toteuttamiseksi keskuskomitealle, piireille ja osastoille asettuu tulevalle edustajakokouskaudelle ainakin seuraavia tehtäviä:

 • Keskuskomitean talousryhmä työskentelee aktiivisesti yhdessä puolueen talousvastaavan kanssa tavoitteenaan vahvistaa puolueen taloutta. Sen jäsenillä on tärkeä olla sekä taitoa että kiinnostusta puolueen ja sitä lähellä olevien yhteisöjen talouden seurantaan, suunnitteluun ja erilaisten ongelmien ratkomiseen.
 • Keskuskomitea järjestää yhdessä DSL:n kanssa koulutusta taloudesta, kirjanpidosta ja varainhankinnasta kaikille puolueen jäsenille.
 • Keskuskomitea seuraa jokaisessa kokouksessaan puolueen taloutta ja käsittelee ajankohtaisia talouskysymyksiä.
 • Piirit ja osastot huolehtivat siitä, että niillä on riittävää osaamista varainhankinnasta ja kirjanpidosta.
 • Piirit ja osastot huolehtivat siitä, että jäsenmaksut kerätään ja tilitetään niitä koskevien päätösten mukaisesti.

Vuorovaikutus ja positiivinen tekemisen kulttuuri

Puolueen tärkein voimavara ovat sen jäsenet. SKP:n jäsenillä on paljon taitoja ja osaamista sekä halua vaikuttaa ja oppia uutta. Tämän voimavaran saaminen tehokkaaseen käyttöön vaatii kannustavaa toimintailmapiiriä ja toimintatapojen kehittämistä. Keskusteleva ote, konkreettiset tavoitteet, eri tilanteisiin sopiva työnjako ja onnistumisten huomioiminen on tärkeää. Puolueen on myös annettava tietoa, voimavaroja ja muutoksen näköaloja.

Keskinäinen syyttely ja syyllistäminen ei vie asioita eteenpäin vaan saa nyt aktiivisiakin vetäytymään toiminnasta. Sillä, miten asioista keskustellaan, miten poliittisen tilanteen analyysilla löydetään muutoksen tekijöitä ja miten tavoitteet asetetaan, on suuri merkitys ilmapiiriin ja motivaatioon ja siihen vetääkö toiminta puoleensa uusia voimia.

Toiminnassa on otettava huomioon ihmisten erilaiset mahdollisuudet ja tarjottava tehtäviä, jotka sopivat heidän elämäntilanteeseensa. Erityisesti on huomioitava lapsiperheet, joille lastenhoito voi olla ongelma, ja monien ikäihmisten liikkumisen vaikeudet. Kokoontuminen kasvokkain on ensisijaista, mutta etäosallistuminen voi tarjota pienten lasten vanhemmille ja ikäihmisille lisää mahdollisuuksia osallistua kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin.

On tärkeää, että keskinäinen vuorovaikutus on rakentavaa ja toverillista sekä perustuu luottamukselle myös silloin kun ollaan eri mieltä. Kiittämisen ja huomioinnin merkitys on ymmärrettävä ja otettava ne työvälineeksi ilmapiirin parantamisessa.

Tarvitaan koulutusta siitä, miten palautetta voi antaa ja ottaa vastaan ilman, että tilanteessa syntyy vastakkainasettelua. Tarvitaan koulutusta myös siitä, miten ihmisten välisiä jännitteitä, ongelmia ja jopa suoranaisia riitoja voidaan selvittää.

Lisäksi tarvitaan lisää työvälineitä kaikille puolueessa toimiville konfliktien ratkaisemiseen ja niihin puuttumiseen aikaisessa vaiheessa. Tämä ei tarkoita sitä, että kritiikkiä pitäisi välttää. Konkreettinen kritiikki on tarpeen, mutta on pidettävä huolta siitä, että se on toverillista ja että kritiikin ja rakentavan keskustelun kautta haetaan ratkaisuja esitettyihin ongelmiin.

Mitä on tehtävä

Näiden edellä olevien tavoitteiden toteuttamiseksi keskuskomitealle, piireille ja osastoille asettuu tulevalle edustajakokouskaudelle ainakin seuraavia tehtäviä:

 • Keskuskomitea laatii suunnitelman toimenpiteistä, joilla toimintakulttuuria saadaan muutettua kaikessa puolueen toiminnassa ratkaisukeskeisemmäksi ja rakentavammaksi. Toimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi turvallisen tilan ja rakentavan kommunikaation tekniikoita.
 • Keskuskomitea järjestää koulutusta konfliktien ratkaisemisen tekniikoista sekä rakentavasta ja ratkaisukeskeisestä kommunikaatiosta ja sen merkityksestä ilmapiirin luojana.
 • Piirien ja osastojen edustajat osallistuvat koulutuksiin ja toteuttavat saatuja oppeja omien järjestöjen toiminnassa.

Asiakirjan vieminen käytäntöön

On tärkeää, että uusi keskuskomitea ottaa tämän asiakirjan käsittelyyn aikaa. Tässä esitettyjen tavoitteiden ja tehtävien konkretisoiminen, niiden toteuttamiseen sitoutuminen ja edustajakokouskauden mittaisen prosessin suunnittelu ja muuttaminen
toiminnaksi edellyttää lisää keskusteluja, ideointia ja vuorovaikutusta myös piirijärjestöissä ja puolueosastoissa.

Tämä asiakirja ja sen tehtävät ovat edustajakokouskautta koskeva kolmen vuoden prosessi, johon tarttumista ei saa liiaksi lykätä, mutta toisaalta toteuttamisella ei saa myöskään olla liian kiire. Keskuskomitean ensimmäisissä kokouksissa on syytä käsitellä
keskuskomitean työnjakoa, työryhmiä ja muita asioita ennen kuin päätetään siitä kuka tai ketkä konkreettisesti tässä esitetyt tehtävät toteuttaa. Näiden ihmisten on ymmärrettävä miksi asioita tehdään, mikä heidän roolinsa on suhteessa muihin ja mihin
toiminnalla pyritään. Tavoite on asetettava kolmen vuoden päähän ja sen on oltava tarpeeksi selkeä, jotta sen toteutumista voidaan seurata. Keskuskomitean on itse päätettävä miten se työnsä aikatauluttaa niin, että muutkin tärkeät tehtävät saadaan
toteutettua.

Jotta toimenpiteet muuttuvat todeksi ja asetetut tavoitteet saavutetaan, on välttämätöntä seurata päätösten toteuttamista. Vuosien 2019 - 2022 keskuskomitea on seurannut säännöllisesti sille asetettujen tehtävien edistymistä. Tätä käytäntöä on syytä jatkaa ja miettiä sopiva rutiini, joka nostaa asiat säännöllisesti esille.

Keskuskomitean tulee seurata tiiviisti myös piirijärjestöjen ja osastojen työtä ja tilannetta, jotta tehtävissä toimintaa koskevissa päätöksissä voidaan ottaa huomioon niiden toteuttamisen realistiset mahdollisuudet. Edustajakokouskaudella järjestetään myös laajempia tilaisuuksia, joissa puolueen tilaa voidaan yhdessä arvioida ja kerätä myös uusia ideoita tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Vastarintaa ja vasemmistolaisia vaihtoehtoja

Edustajakokous kehottaa keskuskomiteaa ja kaikkia puoluejärjestöjä panostamaan enemmän radikaalin vasemmistolaisen yhteistyön rakentamiseen. Nykyisessä tilanteessa on erittäin tärkeää koota sodanvastaisia, parempien työehtojen ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden puolesta toimivia sekä ympäristön tilasta huolestuneita edistyksellisiä voimia yhteen. Se on tärkeää sekä kansalaistoiminnassa että tulevissa vaaleissa. Se on myös eurooppalainen ja kansainvälinen haaste.