Home >> Asiakirjat >> Jäsenistö ratkaisee SKP:n uuden nousun
  • Edustajakokousasiakirjat

Jäsenistö ratkaisee SKP:n uuden nousun

20.06.2019 - 11:23
(updated: 20.06.2019 - 11:25)

1. Ulospäin näkyvän toiminnan lisääminen

Jotta puolue saisi mukaansa uusia toimijoita ja pystyisi vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin ja politiikan suuntaan, tarvitaan toimintaa, joka näkyy ja kuuluu ulospäin niin, että ihmiset eivät voi olla törmäämättä kommunisteihin ja heidän esityksiinsä. Siksi tarvitaan ainakin seuraavan kaltaista toimintaa:

 Omien poliittisten linjauksien tekemistä ja niiden esittelemistä

 Aktiivinen verkostojen rakentaminen sosiaalisessa mediassa. Sekä seuraajakunnan, liittolaisten että lopulta jäsenten ja symppareiden rekrytoiminen sosiaalisen median välityksellä

 Oma näkyminen omilla tunnuksilla toreilla ja kaduilla

Telttoja ja myyntipöytiä toreilla, markkinoilla ja muutenkin (keskusteluja, materiaalin jakoa ja myyntiä)

 Tiedonantajan säännöllinen katumyynti Mielenosoituksia – pienikin voi olla paikallisesti merkittävä

Kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia

Julkilausumia ja kannanottoja

 Jäsenten kirjoituksia lehtien yleisön osastoilla ja Internetin keskustelupalstoilla ja omissa blogeissa

Puolueella, piireillä ja osastoilla hyvät nettisivut

Osallistuminen ammattiyhdistysliikkeen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden toimintaan.

Edellä listatun toiminnan tärkeys tiedetään ja samanlaisia päätöksiä on tehty aikaisemminkin, mutta käytännössä tulokset ovat jääneet laihoiksi. Tilanteen korjaamiseksi puolueen jäsenille annetaan kirjoittamis- ja esiintymiskoulutusta. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä rohkaistaan, tuetaan ja opastetaan. Toteutuneesta toiminnasta ja hyvistä käytännöistä tiedotetaan aktiivisesti puolueen sisällä.

 

2 Tiedonantaja

Puolueen lehti on keskeinen apuväline puoluetyössä mm. seuraavista syistä:

Lehden jakaminen kadulla – tai mieluimmin myyminen – on tapa tuoda kommunistien ja kommunistien lehden olemassa oleminen konkreettisesti ihmisten tiedoksi.

Lehden myyminen tai jakaminen on helppo tapa tehdä ulospäin suuntautuvaa puoluetyötä. Ei tarvita lupia, ei tilojen varaamista, ei tavaroiden kuljettamista tai rakennelmien tekemistä. Jakamisesta tai myynnistä ilmoittaminen paikallislehdissä on myös tapa tuoda esille kommunistien olemassa olemista ja toimintaa.

Lehden myynnin tai jakamisen yhteydessä syntyy aina keskusteluja politiikasta ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa. Useimmille ihmisille tämä on ainoa tapa saada oikeaa tietoa kommunisteista ja heidän tavoitteistaan ja vaatimuksistaan. Keskustelut kehittävät myös kommunistien kykyä perustella kannanottojaan ja tavoitteitaan.

Lehden ostanut tai saanut henkilö saa lehdessä laajan katsauksen kommunistien näkemyksistä.

Lehti esittää puolueen kannan keskeisiin politiikan kysymyksiin ja on kollektiivinen agitaattori, propagandisti ja organisaattori.

Lehti rakentaa puolueen jäsenten yhteistä kollektiivista tietoisuutta ja auttaa puolueen toiminnan suuntaamista kulloinkin tärkeinä pidettyjen tehtävien toteuttamiseen.

Myös nettilehti voi toimia tehokkaana tiedonvälittäjänä, kun sitä aktiivisesti sellaisena käytetään. Sosiaalisessa mediassa lehteä ja sen artikkeleita on pidettävä esillä ja jaettava niin, että mahdollisimman moni netin käyttäjä tulee niihin törmänneeksi. Nettilehteen kuuluvat myös toimituskunnan jäsenten omat henkilökohtaiset tilit eri sosiaalisen median palveluissa. Näiden tilien kautta voidaan levittää kommunistien näkemyksiä ja luoda yhteyksiä laajaan joukkoon ihmisiä sekä saada myös avustajakuntaa ja potentiaalisia kannattajia. Edelleen näiden varaan on mahdollista rakentaa myös esimerkiksi video- tai äänimuotoista ohjelmavirtaa.

Tiedonantajan avustamista, jakamista, myymistä ja tilausten hankintaa on aktiivisesti edistettävä ja tuettava puolueosastoissa ja muissa puolue-elimissä.

 

3 Opinto- ja koulutustoiminta

Monimutkaisen maailman hahmottamiseksi ja erilaisista lähtökohdista esitettävien poliittisten näkemysten ja väitteiden ymmärtämiseksi tarvitaan syvällistä tietämystä yhteiskunnan toiminnan perusteista. Tietoa tarvitaan myös puolueen omien tavoitteiden ja esitettävien vaatimusten oikeaksi määrittämiseksi.

Puolueosastoissa ja muissa puolue-elimissä on järjestettävä säännöllistä opintotoimintaa, jossa käsitellään kommunistisen liikkeen keskeisiä kysymyksiä kuten marxilaista taloustiedettä. Seuraavaan edustajakokoukseen valmisteltava ehdotus päivitetyksi puolueohjelmaksi on myös tärkeä opiskelun ja keskustelujen aihe. Opintotilaisuuksissa ja kokouksissa käsitellään myös ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä ja pyritään määrittämään kommunistinen näkökulma esillä oleviin asioihin.

Koulutusta tarvitaan myös käytännöllisissä asioissa, kuten järjestötoiminnan tehtävien hoitamisessa (puheenjohtajat, sihteerit, taloudenhoitajat…). Varsinkin uudet jäsenet tarvitsevat opastusta ja koulutusta lehtiin ja sosiaaliseen mediaan kirjoittamisessa, keskusteluissa ihmisten kanssa toritapahtumissa ja muussa katutyössä sekä julkisissa esiintymisissä (esimerkiksi vaalitilaisuuksissa).

Opinto- ja koulutustoiminnassa käytetään hyväksi Demokraattisen sivistysliiton taloudellista tukea ja liiton tuottamia opintoaineistoja.

 

4 Puolueen organisaation ja toiminnan vahvistaminen

Kaikkien jäsenten pitäisi olla kiinteä osa puolueen organisaatiota. Tämä koskee myös alueellisesti laajojen osastojen hajallaan asuvia jäseniä. Yhteyttä voidaan nykyisestä parantaa osastojen ja piirien jäsenkirjeillä, sähköpostilistoilla, facebook-ryhmillä, ryhmätekstiviesteillä ja muilla apuvälineillä. Kokouksiin osallistuminen on mahdollista kotoa käsin skypen välityksellä.

Kaikilla jäsenillä pitäisi olla itse tiedostettu puoluetehtävä, josta on hyötyä puolueelle ja joka jäsenestä on tarpeellinen ja mielenkiintoinen.

Erityisesti uusien jäsenten tukeminen ja opastaminen mukaan puolueen toimintaan on tärkeää.

Poliittisen tietoisuuden syventäminen ja opiskelu on välttämätöntä. Puolueohjelman päivittäminen palvelee osaltaan tätä tavoitetta, kun mahdollisimman moni puolueen jäsen saadaan mukaan ohjelmaa käsittelemään.

Toiminnan edellytysten parantaminen edellyttää myös puolueen taloudellisen perustan vahvistamista. Yksi tärkeä tavoite on Tiedonantajan tilaajamäärän ja ilmoitustulojen lisääminen lehden tappioiden vähentämiseksi ja aikaa myöten lehden saamiseksi tuloa tuottavaksi.

 

5 Toiminta ammattiyhdistysliikkeissä ja muissa kansalaisjärjestöissä ja joukkoliikkeissä

Muutosten aikaan saamiseksi tarvitaan laajojen joukkojen yhteistä toimintaa. Siksi puolueen oman toiminnan kehittämisen lisäksi on tärkeää osallistua ammattiyhdistysliikkeen ja edistyksellisiä tavoitteita ajavien kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden toimintaan. Kun mukana ollaan aktiivisina toimijoina liikkeiden omilla ehdoilla, rakennetaan ihmisten luottamusta kommunisteihin ja saadaan aikaan toiminnalle tärkeitä yhteyksiä.

Tarvitaan aktiivista verkostojen rakentamista sosiaalisen median lisäksi olemalla mukana toiminnassa ihmisten kanssa asuinalueilla, työpaikoilla, oppilaitoksissa ja muissa luontevissa yhteyksissä.

Toiminta joukkoliikkeissä parannusten aikaan saamiseksi kapitalismin puitteissa lisää toimintaan osallistuvien ihmisten tietoja ja kasvattaa heidän tietoisuuttaan. Joukkoliikkeet ovat siksi tarpeen sekä parannusten saamiseksi kapitalismin puitteissa että sosialismiin siirtymisen edellytyksen luomiseksi.

Sosialismiin siirtyminen ja sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää aktiivisia ja tietoisia kansalaisia, jotka ymmärtävät yhteiskunnan toiminnan lainalaisuuksia ja jotka ovat valmiit toimimaan yhteisen hyvän puolesta.

 

6 Nuoret mukaan toimintaan

Monet nuoret kokevat syvästi yhteiskunnan epäkohdat ja ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevat kriisit ja uhkat. Useat ovat valmiit henkilökohtaisesti toimimaan tärkeinä pitämiensä tavoitteiden toteuttamiseksi.

Jotta toiminta olisi tuloksellista, tarvitaan järjestäytynyttä toimintaa, jonka tavoitteet pohjautuvat todelliseen tietoon ja ymmärrykseen kriisien taustalla vaikuttavista perusasioista, kuten kapitalistisesta järjestelmästä.

Siksi tarvitaan kommunistista nuorisoliittoa, joka osaa puhua nuorten kanssa heidän omista lähtökohdistaan ja joka kykenee järjestämään tuloksellista toimintaa. Siksi nuorten kommunistien tavoitteena tulisi olla kommunistisen nuorisoryhmän ja myöhemmin myös kommunistisen nuorisoliiton uudelleen toimintaan saaminen.

 

7 Varainhankinta

Puolueen toiminnan edellytysten parantaminen edellyttää puolueen taloudellisen perustan vahvistamista. Jäsenmaksujen maksamisen ja edelleen tilittämisen on oltava säännöllistä ja järjestelmällistä niin kuin säännötkin edellyttävät. On kehitettävä kirjojen ja muiden tuotteiden tuloa tuottavaa myyntitoimintaa ja löydettävä myös uusia tapoja toiminnan rahoittamiseksi.

Opinto- ja koulutustoiminnan järjestämisessä ja tukemisessa on käytettävä hyväksi Demokraattisen sivistysliiton tarjoamia mahdollisuuksia.

Tiedonantajan tilaajamäärän ja ilmoitustulojen lisääminen on tärkeä tavoite poliittisesti sekä myös lehden tappioiden vähentämiseksi ja aikaa myöten lehden saamiseksi tuloa tuottavaksi.

 

8 Tarvitaan laajempi näköala

SKP:n oman toiminnan ja organisaation kehittäminen on välttämätöntä. Kommunistit eivät kuitenkaan yksinään pysty saamaan aikaan merkittäviä muutoksia Suomessa ja maailmalla toteuttavan politiikan suuntaan. Siksi tarvitaan yhteistyötä vasemmistolaisten ja muiden edistyksellisten voimien kanssa.

Yhteistyö tapahtuu ammattiyhdistysliikkeessä sekä erilaisissa kansalaisjärjestöissä ja kansalaisliikkeissä toimittaessa näiden liikkeiden ajamien konkreettisten tavoitteiden puolesta.

Tavoitteena on myös kommunistien ja muiden edistyksellisten asemien vahvistaminen vaaleissa valituissa elimissä (kunnat, maakunnat ja eduskunta). Siksi on pyrittävä samaan aikaan vaalijärjestö, joka kokoaa laajasti kommunistien kanssa yhteistyöhön valmiita edistyksellisiä voimia toimimaan yhteisesti sovittavien tavoitteiden puolesta.