Home >> Artikkelit >> Ideat jotka ovat lippuja – Cuban International event 24.-26.11. 

Ideat jotka ovat lippuja – Cuban International event 24.-26.11. 

22.11.2020 - 14:45
(updated: 25.11.2020 - 22:33)
  • Jiri Mäntysalo on Kommunistinuorten puheenjohtaja
Jiri Mäntysalo on Kommunistinuorten puheenjohtaja

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

 

Kuuban Nuorten kommunistien liiton sihteeri Diosvany Acosta Abrahantes kutsuu 24.-26.11. maailman edistyksellisiä ja kommunistisia nuorisojärjestöjä osallistumaan kansainväliseen verkkotapaamiseen "Ideat, jotka ovat lippuja – Ideas que son Banderas”. 

Havannassa ja verkossa järjestettävä Ideat jotka ovat lippuja - tapahtuma on jatkoa  2019 kehitetylle demokratian ja uusliberalismin vastaiselle anti imperialistiselle solidaarisuustapaamiselle Havannassa. Webinaarin tavoitteena on  voimistaa  kansainvälistä radikaalia yhteystyötä rauhaa ja solidaarisuutta sekä edistää taistelua militarismia, kapitalismia ja uusliberalismia vastaan. 

Kuuban Nuorten kommunistien liiton mielestä nyt on oikea hetki nostaa yhtenäisyyden lippuja koko maailman nuorison pluralismilla ja vastustaa imperialistisia ja uusliberalistisia ajatuksia sekä taktiikkana että strategiana yhteisen ja globaalin voiton saavuttamiseksi. 

Kuuban Nuorten kommunistien liitto haluaa muistaa tilaisuudella Fidel Castron elämäntyötä ja Kuuban vallankumousta.  

Tapahtuma vahvistaa solidaarisuutta Kuuban kansan taistelulle ja vallankumoukselle. Tilaisuuteen  osallistuu nuorisojärjestöjä joka maanosasta ja se huipentuu yhteiseen  lausuntoon  maailman nuorten yhtenäisyydestä, heidän kamppailuistaan ja vaatimuksista.  

Tapahtuma ohjelmaan voi tutustua Kuuban Nuorten kommunistien liiton verkkosivuilta Tilaisuuden keskusteluja voi seurata seitsemällä kielellä  (englanti; saksa; venäjä; arabia; portugali; italia; ranska). 

Kommunistinuoret ja puheenjohtaja Jiri Mäntysalo osallistuvat Kuuban Nuorten kommunistien liiton kansainväliseen tapahtumaan “Ajatukset jotka ovat lippuja”  

- Tapahtuma on hieno mahdollisuus ja kiitämme kuubalaisia tovereita kutsusta osallistua mukaan verkkotapahtumaan. Odotan etenkin keskustelua keinoista torjua paremmin kapitalistien luoman painostuksen ja sorron vaikutuksia sekä maailmanlaajuisia ongelma paikallisesti. Ruohonjuuritasolta nousevalla aktivismilla on mahdollista luoda eräänlaisia paikallisia vallankumouksia ja saavuttaa aitoa muutosta silloin, kun sitä tarvitaan. Kiinnostavaa olisi siis ottaa esille se, kuinka kommunistit ja edistykselliset voivat olla luomassa, tukemassa ja myös radikalisoimassa aktivismia, visio Mäntysalo. 

Hätä ei katso kansalaisuutta 

Kommunistinuorten puheenjohtajan Jiri Mäntysalon mukaan Kommunistinuorten toiminnassa on vahva internationaalinen linja. 

- Meidän internationaalinen linja tarkoittaa etenkin sitä, että otamme rajojen ylittävästi asioihin kantaa sekä kannamme huolta koko maailman työväenluokkaa uhkaavista kysymyksistä, joita kyllä riittää. Isoimpina aiheina ympäristökriisi, militarismi ja eriarvoisuus, jotka aiheutuvat porvarillisesta ahneudesta ja voitontavoittelusta sekä yksityisten pääomien vallasta, sanoo Mäntysalo. 

Kansainvälinen solidarisuus

Suomen kommunistisen puolueen tavoite on edistää kaikkien maiden työläisten mahdollisuutta omalla työllä rakentaa omaa perusturvaa.  

- Näkökulma, jossa taisteltaisi vain suomalaisten työläisten tai köyhien puolesta ja vasta kun suomalaisten asiat ovat kunnossa olisimme internationaaleja, on todella epäselvä ja epälooginen 

Sillä kuka määrittää sitten sen, millä tavalla asiat tulee olla "hyvin", jotta voimme tarkastella asioita myös porvarillisen Suomen rajojen ulkopuolelta. Tällaisen näkökulman omaavilla ei ole tosiasiallista tarkoitusta auttaa edes Suomessa asuvia vähäosaisia, sillä kyse on vain poliittisen huomion saamisesta.  

Tämän lisäksi työväenliikkeelle on aina ollut tärkeää kansainvälinen solidaarisuus, joka konkretisoituu eri maiden työnväenliikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan välisenä yhteistyönä ja tuen antamisena taisteluille. Hätä ei katso kansallisuutta. Suomen hallitukselta vaadin näkyvämpää ja konkreettisempaa solidaarisuustoimintaa esim. humaanimman maahanmuuttopolitiikan myötä ja myös Kuuban kansan puolelle asettautumista imperialismin vastaisessa taistelussa, sanoo Mäntysalo.  

Kuuban vallankumousjohtaja Fidel Castro kuoli neljä vuotta sitten. Monelle kommunistille Castron perinne tarkoittaa kansainvälistä solidaarisuutta. Castron työn ja poliittisen perinteen jatkajana ovat mm kansainvälistä tunnustustakin saaneet kuubalaiset lääkärit jotka ovat auttaneet Covid-19 pandemiassa mm Euroopankin maita.   

Kommunistinuorten näkökulmasta Fidel ja hänen tekemä työnsä tarkoittaa  solidaarisuutta.  

- Kuuban vallankumous, jonka joukkoja Fidel oli vetämässä, sekä kuubalainen sosialismi on inspiroiva saavutus. Sosialismin kyky turvata työläisille perusturva ja kohtuullinen elintaso huolimatta Yhdysvaltojen rikollisesta kauppasaarrosta ja imperialismista, osoittaa sosialistisen yhteiskunnan mahdollisuudet. Fidelin jälkeen Kuubassa on kyetty onnistuneesti siirtämään valtionjohto uusiin käsiin. Vallankumouksen jälkeen ryhdyttiin rakentamaan paikallistason vaikuttamismahdollisuuksia ja kuubalaista lähidemokratiaa - ne ovat äärettömän kiinnostavia teemoja, kertoo Mäntysalo 

Puolueet yhteistyössä

SKP:lla ja Kuuban kommunistisella puolueella ja puolueiden nuorisojärjestöillä on toverilliset suhteet. 2022 SKP ja Kuuban kommunistinen puolue suunnittelevat yhteistä tapaamista Havannassa.    

- Yhteinen tapaaminen on todella hyvä aloite ja Kommunistinuoret lähtee mielellään mukaan tällaiseen yhteistyöhön. Kuten aiemmin mainitsin kuubalaisen lähidemokratian, niin mietin eräänlaista yhteistyötapahtumaa, jossa otetaan kantaa demokratiaan ja kansanvaltaisuuteen sekä otetaan positiivisista kokemuksista mallia ja laaditaan vaatimusta demokraattisuuden lisäämiseksi Suomessa ja muuallakin. Ehkä myös Euroopan vasemmiston nuoret innostuu tähän mukaan?, arvelee Mäntysalo. 

 

Ideas that are flags 

- the Cuban Young Communists invite in international online event November 24-26 

 Jiri Mäntysalo chairperson of the Communist Youth of Finland will participate in the Cuban Young Communists Union (UJC) online event “Ideas that are Flags – Ideas que son Banderas”. According to Mäntysalo, local revolutions need to be planned internationally. 

Diosvany Acosta Abrahantes, Secretary of the Cuban Union of Young Communists, invites 24-26 November. progressive and communist youth organizations around the world to take part in the international online meeting "Ideas that are flags - Ideas que son Banderas". 

Ideas that are flags is a follow-up event of the Havana 2019 anti-imperialist solidarity meeting against neoliberalism. The aim of the event is to strengthen international radical collaboration for peace and solidarity and to promote the fight against militarism, capitalism and neoliberalism. 

The Cuban Union of Young Communists believes that now is the right time to raise the flags of unity with the pluralism of youth around the world and to oppose imperialist and neoliberal ideas as both as a tactic and a strategy for common and global struggle.

Ideas that are flags event commemorates Fidel Castro and his life work with the Cuban Revolution. 

Event strengthens solidarity with Cuban revolution and the struggle of Cuban people. The event will be attended by youth organizations from every continent and will have a public joint statement to strengthen unity of the world’s youth, their struggles and demands. 

The program of the event can be found on the website of the Cuban Association of Young Communists. Discussions of the event can be followed in seven languages (English; German; Russian; Arabic; Portuguese; Italian; French). 

Chairperson of the Communist Youth of Finland Jiri Mäntysalo will participate in the event "Ideas that are Flags" 

- The event is a great opportunity for us Finnish communists and we thank the Cuban comrades for the invitation to participate in the event. In particular, I look forward to discussing ways to make stronger the fight against oppression created by capitalists, and global problems locally. Grass-root-level activism has potentials to create local revolutions and make concrete real change. It is interesting to highlight how communists and progressive forces can create, support and radicalize activism, says Mäntysalo. 

Emergency doesn´t look at citizenship 

According to Jiri Mäntysalo, chairperson of the Communist Youth, his organization is international of its character.  

- Our international line means, in particular, that we support working class interests not nationally but internationally all over the world. The biggest topics are the environmental crisis, militarism and inequality caused by bourgeois greed and the pursuit of profit, says Mäntysalo. 

 

International solidarity 

The goal of the Finnish Communist Party (Suomen kommunistinen puolue) is to promote the possibility for workers in all countries to build their own basic security through their own work.  

- The perspective of fighting only for Finnish workers or only for the Finnish poor and look at other directions only when the things of the Finns are okay is really unclear and illogical. 

 Who would say when things are "well" enough so that we can look at things beyond the borders of Finland. Those with such a nationalist perspective have no real purpose to help anybody but gain public and political attention. 

International solidarity has always been important for the labour movement. There is cooperation between the labour movements and civil society in different countries.  

The emergency does not look at nationality. I demand that the Finnish government to act more visibly in questions of solidarity, for example with more humane immigration policy. I also demand Finnish government to   take side of the Cuban people in the struggle against imperialism and US blockade says Mäntysalo. 

  

Cuban Revolutionary Leader Fidel Castro died four years ago. For many communists, Castro’s tradition means international solidarity. Castro's work and political tradition are continued by Cuban doctors who have also received international recognition. Cuban doctors have helped European countries in the Covid-19 pandemic. 

  

Fidel means solidarity 

- The Cuban Revolution led by Fidel Castro, and the Cuban socialism are inspiring achievement for us. The ability of Cuban socialism to provide basic security and a fair standard of living for Cuban workers, despite the criminal US embargo and imperialism, makes visible the fact that socialist society works for the people.  

Cuba has been able to successfully transfer state leadership into new hands. After the revolution, people also began to build opportunities for local influence and Cuban local democracy - these are extremely interesting themes for us Finnish communists and it is interesting to debate all that, says Mäntysalo. 

Parties cooperate 

The CP of Finland, the CP of Cuba and both parties' youth organizations have comradely relationships. There is plan of a joint meeting in Havana for 2022. 

- The joint meeting is a really good initiative and the Communist Youth is happy to join such co-operation. As I mentioned earlier Cuban local democracy interest me a lot. For the meeting of the parties and youth organizations I am thinking to develop some kind of future collaboration based on questions of democracy.  Maybe the European left youth organization could have interest to join in this planning and future actions too, thinks Mäntysalo. 

 Freely translated from Finnish interview

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

English + Ajankohtaista