Home >> Asiakirjat >> Vetoomus yhteistoimintaan oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen kehityksen puolesta
  • Edustajakokousasiakirjat

Vetoomus yhteistoimintaan oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen kehityksen puolesta

20.05.2001 - 10:32
(updated: 10.11.2016 - 12:15)

SKP:n edustajakokous
19.-20.5.01 Turku

Vetoomus yhteistoimintaan oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen kehityksen puolesta

Ihmisten enemmistön ja luonnon kustannuksella tapahtuva kapitalistinen kehitys johtaa tuhoisiin seurauksiin. Miten voimme suojautua kansainvälisen talouden kriiseiltä ja turvata ihmisarvoisen elämän, jos raha saa syrjäyttää demokratian?

Hyvinvointivaltion rakentaminen on keskeisiä keinoja, joilla työväenliike on pyrkinyt oikeudenmukaiseen ja kansanvaltaiseen kehitykseen. Sen avulla on voitu vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä, vaikka raha ja valta ovatkin aina jakautuneet epätasaisesti.

Nykyään vallalla oleva uusliberalismi uhraa työväenliikkeen vuosikymmenten saavutukset ja ihmisten perusoikeudet kapitalistisen voitontavoittelun hyväksi. Työntekijöistä otetaan entistä enemmän irti, mutta työn tulokset jaetaan epäoikeudenmukaisesti. Työ, tiede, kulttuuri ja luonto, joista kaikkien pitäisi voida nauttia, on alistettu alituiselle kilpailulle ja pääomapiirien ahneudelle. Turvattomuus ja elämän yleinen epävarmuus lisääntyvät. Se näkyy erityisesti lasten ja nuorten ongelmien kärjistymisenä.

Sosialidemokraattisen puolueen, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton hallitusyhteistyö oikeiston kanssa on johtanut niiden antautumiseen uusliberalismin vietäväksi. Demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan arvot ovat saaneet väistyä pörssitalouden ja euron tieltä. Hallitus yrittää viedä maamme Euroopan unionin kautta myös sotilasliittoon, euroarmeijaan ja Natoon.

Suurin osa seuraa politiikkaa nyt sivusta eikä usko vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Me kommunistit haluamme antaa politiikalle uudelleen demokraattisen ja yhteiskuntaa uudistavan merkityksen. Haluamme kehittää yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa vaihtoehdon uusliberalismille ja rahavallalle.

Vaikka taloudellisen ja poliittisen eliitin valta näyttää lujalta, puuttuu siltä tärkein - nimittäin kansalaisten enemmistön tuki. Tästä kertovat mielipidemittaukset, joissa enemmistö vastustaa sosiaaliturvan heikentämistä, yksityistämistä, euroon siirtymistä ja Natoa. Siitä kertoo myös valtionyhtiöiden yksityistämistä vastaan noussut henkilöstöryhmien, maanviljelijöiden, tutkijoiden ja taiteilijoiden liike. Myös Suomessa on käynnistynyt kansainvälinen ATTAC-liike, joka vaatii demokratialle sitä valtaa, joka on nyt rahalla. Kunnissa vaaditaan palvelujen turvaamista ja alueellisesti tasapainoisempaa kehitystä.

Toisenlainen politiikka on mahdollista. Siitä ovat esimerkkeinä yleisen työajan lyhentäminen Ranskassa, euroon siirtymisen torjuminen Tanskan kansanäänestyksessä sekä ylikansallisten yhtiöiden vallan lisäämiseen tähdänneen MAI-sopimuksen kaatuminen ja Maailmankauppajärjestön Seattlen kokouksen epäonnistuminen.

Me kommunistit haluamme vaikuttaa niin, että ay-liikkeestä tulee uudelleen jäsenvaltainen yhteiskunnallinen uudistusliike. Haluamme laajentaa ay-liikkeen ja uusien kansalaisliikkeiden yhteistoimintaa. Uskomme, että marxilaisella teorialla ja kommunistisen liikkeen kansainvälisyydellä on myös paljon annettavaa työväen- ja kansalaisliikkeissä.

Poliittisen käänteen mahdollisuudet avautuvat siellä, missä ihmiset kieltäytyvät alistumasta, luottavat joukkovoimaansa, asettavat kyseenalaiseksi vallitsevan markkinaideologian sekä nostavat omat tavoitteensa poliittiseen päätöksentekoon.

* Haluamme jakaa työläisten ja muiden työtätekevien työn tuloksena luodut arvot oikeudenmukaisesti. Yleisen työajan lyhentäminen ansiotasoa alentamatta on tässä keskeinen tavoite. On mieletöntä, että toiset ovat vailla työpaikkaa samaan aikaan kun yhä useammat uupuvat työssä ja eläkkeelle pääsyä vaikeutetaan. Työn ja pääoman välillä rajusti pääoman hyväksi muuttuneen tulonjaon kääntäminen palkansaajien eduksi on tärkeää myös uhkaavan taloudellisen taantuman ehkäisemiseksi.

* Haluamme turvata jokaiselle oikeuden ihmisarvoisen elämän edellyttämään toimeentuloturvaan ja huolenpitoon. Se on perusoikeus, jota valtio ja kunnat eivät saa alistaa markkinoiden taloudellisen tehokkuuden vaatimuksille. Jokaiselle täysi-ikäiselle tulee taata 4 000 markan veroton perusturva kuukaudelle kaikissa elämäntilanteissa, joissa hänellä ei ole mahdollisuutta osallistua työelämään tai saada muuten toimeentuloaan. Uudistuksen toteuttaminen on aloitettava jo seuraavassa valtion budjetissa korottamalla työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, opintorahaa, alimpia eläkkeitä ja päivärahoja sekä toimeentulotuen perusosaa. Työnantajien vastuu työntekijöiden työterveydestä tulee toteuttaa.

* Haluamme pysäyttää valtionyhtiöiden ja julkisten palvelujen yksityistämisen. Valtion ja kuntien toimintaa on päinvastoin laajennettava uusille alueille, kuten ympäristönsuojeluun tarvittavan teknologian kehittämiseen, internet-yhteyksien turvaamiseen jokaiselle sekä paikallistalouksien kehittämiseen. Asumiskustannusten hillitön kasvu ja asuntopula yhtäällä - ja maaseudun autioituminen toisaalla ovat eräs osoitus siitä, miksi tarvitaan valtion ja kuntien aktiivista roolia taloudessa, mm. vuokrasääntelyä ja aktiivista aluepolitiikkaa.

* Haluamme Suomen, joka kantaa vastuunsa koko ihmiskuntaa uhkaavien katastrofien ja tuhon estämisessä. Suomen tulee palata hyväksi koetulle sotilaallisen liittoutumattomuuden tielle ja pysyä erossa Natosta. Kehitysyhteistyön määrärahat tulee nostaa YK:n suositusten mukaiselle tasolle. Talouden ekologinen rakennemuutos on välttämätön ilmastomuutoksen kaltaisten uhkien torjumiseksi. Suomen tulee olla aloitteellinen spekulatiivisiin kansainvälisiin pääomaliikkeisiin kohdistuvan ns. Tobinin veron käyttöönottamiseksi.

Me kommunistit haluamme oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen Suomen ja maailman, jossa ihmiset voivat itse päättää asioista ja jossa demokratia ulotetaan myös sinne, missä määrää nyt raha. Sen puolesta haluamme toimia yhdessä muiden kanssa.