Home >> Asiakirjat >> Solidaarisuutta ja yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa
  • Edustajakokouskausi 2016-2019

Solidaarisuutta ja yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa

05.06.2016 - 15:34
(updated: 10.11.2016 - 14:34)

SKP:n edustajakokous – 05.06.2016

Sodat ja levottomuudet ovat nyt pahimpia ja laajimpia sitten toisen maailmansodan. Jatkuvat konfliktit tuhoavat ihmisten elämän edellytykset ja ajavat miljoonia pakolaisiksi. Heistä osan kohtalo on meidänkin käsissämme. Moraali edellyttää meiltä solidaarisuutta ja myötämielisyyttä tänne tulevia turvapaikanhakijoita kohtaan. Tätä humanitaarista katastrofia ei voi ratkaista rajoja sulkemalla, ihmisiä luokittelemalla ja hinnoittelemalla. Tässä akuutissa kriisissä on orjakaupan piirteitä. Etnisiä, uskonnollisia ja taloudellisia ristiriitoja hyväksi käyttävät imperialistit ovat ajaneet ihmisiä kodeistaan pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen. Suurelta osin on kysymys maailman taloudellista valtaa pitävien reviiritaisteluista, ja ongelma on kärjistynyt paikallisissa sodissa erityisesti Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa.

Maailmanlaajuiset markkinavoimat luovat kansainvälistä epätasa-arvoa. Ne riistävät luonnonvarat, resurssit ja jopa inhimillisen elämän edellytykset kokonaisilta kansoilta. Me suomalaisetkaan emme ole tältä ilmiöltä turvassa. Myös meitä on viety kohti sopimuksia, jotka sallivat kansan ja luonnonvarojen riiston sekä varojen piilottamisen globaalien markkinoiden ja rikollisen toiminnan hyödyksi. Kansainvälisen veronkierron paljastaneet ”Panama-paperit” ovat kansainvälisen eriarvoistumista lisäävän politiikan jäävuoren huippu.

Länsimainen hyvinvointi, josta mekin olemme nauttineet ja josta on tulossa yhä suppeamman eliitin etuoikeus, luodaan heikommassa markkina-asemassa olevien maiden ja kansojen kustannuksella. Sen haitat ulkoistetaan Euroopan ulkopuolelle, pois näkyvistä. Maailman kaikilla työläisillä on tässä kansainvälisessä luokkataistelussa yhteiset edut.

Globaalien markkinoiden ongelmat tulee korjata, jotta köyhien maiden riistämisen aiheuttama köyhyys ja konfliktiherkkyys saadaan poistettua. Sotimisen ei pitäisi tuoda kenellekään taloudellista hyötyä. Kansainvälinen sota- ja joukkotuhoaseiden myynti sekä kilpavarustelu on saatava loppumaan. Asevalmistajat on laitettava vastuuseen ja maksamaan aseillaan tuhottujen alueiden jälleenrakentaminen. Aseiden myynti on kiellettävä kansainvälisillä sopimuksilla ja sanktioitava tarpeeksi korkeilla sakoilla ja muilla seuraamuksilla. Myös Suomi on päättänyt liittyä sodilla rahaa tekevien epäeettiseen joukkoon myyden aseita rajojensa ulkopuolelle.

Haluamme maailman, jossa ketään ei pakoteta sotaan eikä köyhyyteen, vaan jossa köyhät ja alistetut nousevat yhdessä sortajiaan vastaan. Toteutuakseen se vaatii kansainvälistä solidaarisuutta. Suomen – ja suomalaisten – on muiden joukossa kannettava vastuunsa ja etsittävä konkreettisia keinoja maailman hädänalaisten auttamiseksi. Suomi on pidettävä erossa sodista ja sotaharjoituksista. SKP on aina ollut osa maailman rauhanliikettä. Tuomitsemme jyrkästi imperialistiset sodat, asevarustelun sekä kaikkinaiset väkivaltakoneistot. SKP vastustaa liittymistä Natoon..

Seis eriarvoistumiselle

Maailmaa piinaavissa konflikteissa on taustalla uusliberalismin, nykyisen oikeistoideologisen valtavirta-ajattelun, synnyttämiä eri tahojen ristikkäisiä talousintressejä.

Maahanmuuttajien kotouttamiseksi tulee järjestää tasokasta suomen tai ruotsin kielen opetusta kaikille avoimina, oppimistaitojen mukaisina ryhminä. Perustuslain takaamien perusoikeuksien on koskettava jokaista turvapaikanhakijaa ja kaikkia maassamme oleskelevia näiden virallisesta statuksesta riippumatta. Perheiden yhdistämistä rajoittamalla Suomen hallitus vain vaikeuttaa pakolaisten ja siirtolaisten kotoutumista. Suomi on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien julistusta, jolla turvataan jokaiselle oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Liikkumisvapaus, sananvapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, omaisuuden suoja ja yksityiselämän suoja ovat myös perustuslaillisia oikeuksia ja kuuluvat kaikille ihmisille.

Suomessa pitkään jatkunut oikeistolainen politiikka on jo aiheuttanut sen, että asuinalueet ovat alkaneet isoissa kaupungeissa uudelleen eriytyä tulojen ja sosiaalisen aseman mukaan. Edullisten vuokra-asuntojen puute ja keskittyminen johtaa siihen, että joillain alueilla on keskimääräistä enemmän heikommin toimeentulevia, joihin myös useat maahanmuuttajat kuuluvat. Etenkin syrjäytettyjen ja huono-osaisten keskuudessa levitetään rasismia, jolle turvattomuus on luonut maaperää. Asuinalueiden eriarvoistuminen altistaa rasismikokemuksille ja uhkaa perusturvallisuutta. Sosiaalisten ongelmien värittämässä ympäristössä maahanmuuttaja voi myös saada vääristyneen kuvan suomalaisen yhteiskunnan odotuksista ja normeista. Asunto- ja sosiaalipolitiikkaa on muutettava, ja estettävä alueiden eriytyminen tulotason mukaan.

SKP tuomitsee EU:n ja Turkin hallituksen sopimuksen ihmisoikeus- ja pakolaissopimusten vastaisena. EU maksaa Turkille miljardeja, kun Turkki rajoittaa pakolaisten pääsyä EU:n alueelle. Sopimuksella EU siunaa Turkin epädemokraattisen hallinnon, ihmisoikeuksien loukkaukset sekä sen, että maa kieltäytyy tunnustamasta pakolaisten kansainvälisesti sovittuja oikeuksia.

Rasismi on tuomittava kaikissa muodoissaan. Rasististen liikkeiden tunnistaminen, arkipäiväiseen rasismiin puuttuminen ja rasististen rikosten tuomitseminen on tärkeää, jotta voidaan turvata maahanmuuttajien olot. Turvallisuuden tunne vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin. Jokaisen pitää saada Suomessa elää rauhassa ja turvassa.

Työväen ja maahanmuuttajien yhteisten etujen puolesta

Suomen työnantajajärjestöt EK ja Suomen Yrittäjät ovat vaatineet rajoja avattavaksi nimenomaan työperäiselle maahanmuutolle. Tarkoitus on luoda maahamme kahden tason työmarkkinat ja heikentää siten työntekijöiden asemaa ja ammattiyhdistysliikkeen sopimusten sitovuutta. Ehdotukset alipalkattujen maahanmuuttajien alemman tason työmarkkinoista on torjuttava. Yhtä vaarallisena ja suomalaiselle tasa-arvoajattelulle vieraana SKP pitää ajatusta kansalaisuuteen ja kansalaisoikeuksien rajoittamiseen pohjaavasta sosiaaliturvasta. Suomessa sosiaaliturva on yhtäläinen kaikille maassa asuville, ja tästä on pidettävä kiinni.

Me suomalaiset kommunistit tunnemme ja kannamme vastuumme ja esitämme solidaarisuutemme maailman kaikille hädänalaisille. Ymmärrämme eriarvoistumisen syyt ja näemme länsimaalaisina osuutemme kansainvälisten ongelmien syntymisessä. Vaadimme vastuuseen niin oman maamme valtaapitävät kuin maailmaa johtavat ja ohjaavat rikkaat suurkapitalistit. He ajavat rikkaimman yhden prosentin itsekkäitä taloudellisia etuja ja kantavat huolta etupiireistään.

Suomen elinkustannukset ovat korkeat ja palkkataso liian alhainen. Vaadimme jokaiselle Suomessa töitä tekevälle samasta työstä saman palkan ja sosiaaliturvan. Ei ole kenenkään työntekijän etu, että työnantajille on tarjolla erihintaisia työntekijöitä. Riittävän perusturvan takaaminen jokaiselle maassa asuvalle ehkäisee osaltaan työelämän ehtojen ja palkkatason polkemista. Muun muassa ammattiyhdistys- ja asukastoiminnassa on kohdattava maahanmuuttajat yhdenvertaisina ja toimittava yhdessä heidän kanssaan. SKP puolustaa kattavaa perusturvaa, kunnollista minimipalkkaa ja yleissitovia työehtosopimuksia. Tässä taistelussa on tilaa jokaiselle.

SKP:n edustajakokous – 05.06.2016