Home >> Artikkelit >> Ympäristönsuojelu ei saa jäädä maakuntauudistuksen jalkoihin

Ympäristönsuojelu ei saa jäädä maakuntauudistuksen jalkoihin

03.04.2018 - 14:45
  • Metsä hakkuu avohakkuu
Hakkuualue Kuusamossa Karhunkierroksen varrella / kuva Toivo Koivisto

Eduskunnassa on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Suomen kommunistinen puolue vaatii, että mikäli maakuntiin siirrytään, on niihin luotava voimakkaat ympäristövalvonnan elimet, joilla on riittävät, nykyisten ELY-keskusten resursseja paremmat mahdollisuudet hoitaa valvonta itsenäisesti niin, että yritysten omavalvonnan ja vastaavan roolia saadaan pienennettyä. Myöskään lupapäätöksissä ympäristönsuojelulliset arvot eivät voi olla alisteisia taloudellisille arvoille. Se on totaalisessa ristiriidassa koko ympäristönsuojelun idean kanssa. Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoimiseksi siten, että aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto lakkautettaisiin, samoin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tilalle perustettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirasto (LUOVA).

Se olisi valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen virasto, toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen hallintoviranomainen, joka hoitaisi lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus-, lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtäviä. LUOVAan siirtyisivät myös yleisen edun valvonta: ympäristöasioiden lupaharkinta, valvonta, luonnonsuojeluasiat ja ympäristövaikutusten arviointi.

Hallituksen esitysluonnoksesta on karsittu pois lähes kaikki viittaukset viranomaisen tehtävänä olevaan yleisen edun valvontaan, jonka tarkoitus on turvata perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Ympäristöasioissa tätä tehtävää hoitavat nyt aluehallintovirastot ja ely-keskukset, jotka esityksen myötä ollaan lakkauttamassa. Näillä on jo nyt vaikeuksia toteuttaa riittävän laajaa valvontaa. Jatkossa ei viranomaisella olisi enää oikeutta valittaa esim. yrityksille annettavista ympäristöluvista, kun lupaharkinta ja valvonta hoidettaisiin siis samassa viranomaisessa, LUOVAssa.

Muilta viranomaisilta poistuisi oikeus valittaa ympäristöpäätöksistä hallinto-oikeuteen, ja jatkossa samojen virkamiesten pitää sekä myöntää yrityksille ympäristö- ja vesilupia että valvoa ympäristön etua. Näin ollen on suuri vaara, että yritysten edut menevät ympäristön edun edelle. Nykyisen hallintolupamenettelyn mukaan ELY-keskus voi valittaa aluehallintoviraston myöntämistä luvista, jos ympäristön etu niin vaatii. Ympäristön edun valvonta jää siis yhä enemmän kansalaisten, ympäristöjärjestöjen ja kuntien vastuulle.

Tämän suuntainen kehitys alkoi tosissaan näkyä jo v. 2010, kun siirryttiin ELY-keskuksiin. Silloin poistuivat aikaisemmin ympäristöasioita valvoneet alueelliset ympäristökeskukset ja muun muassa lupakäsittelyissä alkoi painaa yhä enemmän yritystoiminnan ääni. Nyt ollaan raivaamassa esteet pois liiketoiminnan tieltä, eikä sitä pidä hyväksyä.

SKP:n poliittinen toimikunta Helsingissä 27.3.2018

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Kannanotot