Home >> Artikkelit >> Yhteistyötä sotimisen sijasta

Yhteistyötä sotimisen sijasta

07.07.2023 - 14:45
  • Ei Natolle mielenosoitus Helsinki 15.5.2022 Kuva Emma Grönqvist

Kesäkuussa 2022 Madridissa pidetyssä Naton huippukokouksessa vahvistettiin Naton uudet strategiset periaatteet. Asiakirja osoittaa, että USA:n johtama Nato määrittelee itsensä oikeutetuksi puuttumaan muiden valtioiden ja muidenkin toimijoiden toimintaan kaikkialla maapallolla. Suomen kommunistisen puolueen rauhanryhmä kokosi yhteen Naton sotilasoperaatioita ja ottaa kantaa juuri ennen Naton kokousta 11.-12. heinäkuuta Vilnassa.

 

Nato on hyökkäysliitto

Asiakirjassa korostetaan Naton puolustuksellista luonnetta. Naton omat asiakirjat kuitenkin osoittavat, että kysymyksessä on aggressiivinen muiden valtioiden asioihin puuttuva hyökkäysliitto. Naton omassa historiankirjoituksessa kuvataan ne kolme laajaa sotilasoperaatiota, jotka Nato on suorittanut.

 

Pommitukset entisen Jugoslavian alueella 1990-luvulla

Syyskuussa 1995 yhdeksän vuorokautta pommituksia Bosnian serbikohteisiin. Pommituksiin osallistui 400 Nato-konetta, jotka tekivät yhteensä 3 515 ilmaiskua. Joulukuussa 1995 alueelle tuotiin 60 000 Nato-maiden sotilasta. Nato miehitti aluetta vuoteen 2004 asti.

Nato pommitti 78 päivän ajan Kosovoa maaliskuusta kesäkuuhun 1999. Sinä aikana tehtiin noin 38 000 ilmaiskua. Ilmaiskujen jälkeen Naton joukot (KFOR) miehittivät alueen. Naton KFOR on edelleen läsnä Kosovossa.

Naton omat asiakirjat osoittavat, että kysymyksessä on aggressiivinen muiden valtioiden asioihin puuttuva hyökkäysliitto.

Sotiminen Afganistanissa vuosina 2001–2021

Syksyllä 2001 USA ja joukko muita maita hyökkäsi Afganistaniin. Elokuussa 2003 Afganistanin miehitys ja sota maan sisällä muutettiin Nato-johtoiseksi (ISAF). Enimmillään maassa oli noin 130 000 Nato-joukkojen sotilasta. Sodan aiheuttamien siviiliuhrien määräksi arvioidaan 110 000 … 170 000 afgaania. Maan sisäisiä pakolaisia on noin 5 miljoonaa ja ulkomaille (eniten Pakistaniin ja Iraniin) on paennut noin 2,5 miljoonaa.

 

Libyan pommitukset vuonna 2011

Seitsemän kuukauden aikana operaatioon osallistuneiden Nato-maiden koneet suorittivat 26  000 taistelulentoa ja yli 9 600 ilmaiskua. Operaatio lopetettiin, kun Libyaa johtanut Muammar Gaddafi oli saatu tapettua. Libya ajautui kaaokseen, josta se ei ole vieläkään selvinnyt. Maassa on muun muassa kaksi keskenään kilpailevaa parlamenttia.

Mitkään näistä Naton laajoista sotilasoperaatioista eivät olleet puolustautumista. Minkään Nato-maan turvallisuus ei ollut uhattuna. Kysymyksessä oli puhtaasti USA:n johdolla tapahtunut sotilaallinen puuttuminen muiden maiden sisäisiin asioihin. Ja niin kuin tapahtumat näiden sotimisten jälkeen ovat osoittaneet, maiden tilanteet ovat näiden sotilasoperaatioiden seurauksena kääntyneet huonompaan suuntaan.

Madridissa vahvistettu Naton nykyinen strategia kuvaa sotilasliiton järjestöksi, joka on valmis puuttumaan mihin tahansa itselleen epäedulliseksi kokemaan tilanteeseen missä tahansa maapallolla ja myös avaruudessa. Tilanteiden uhkaavuuden määrittelee ensisijaisesti USA ja sen suurpääoma ja sotilaallisteollinen kompleksi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Naton strategiseksi kumppaniksi kuvattu Euroopan unioni halutaan sitoa toimintaan Kiinaa vastaan. Strategiapaperin mukaan Kiina muodostaa systeemisen uhan euroatlanttiselle turvallisuudelle.

Naton (ja USA:n) pyrkiminen maailman herruuteen näkyy strategiapaperissa muutenkin. Siinä todetaan mm. seuraavaa: Strategisen kilpailun ympäristössä lisäämme maapallon laajuista valppauttamme ja valmistaudumme estämään, puolustamaan, haastamaan ja kieltämään kaikilla alueilla ja kaikissa suunnissa 360 astetta käsittävän lähestymistapamme mukaisesti. Naton pelote- ja puolustusasema perustuu sopivaan kokoonpanoon ydinaseita, tavanomaisia aseita ja kykyä puolustautua ohjuksia vastaan. Näitä täydentävät kyvyt toimia avaruudessa ja kybermaailmassa. Käytämme sotilaallisia ja ei-sotilaallisia työkaluja sopivassa suhteessa ja yhteensopivalla tavalla itse valitsemallamme tavalla ja itse valitsemanamme aikana ja itse valitsemassamme ympäristössä.

Nato ilmoittaa strategiassaan myös laajasta ja jatkuvasta sotilaallisesta läsnäolosta maalla, merellä ja ilmassa. Lukuisilla alueilla on jatkuvasti vankkoja taisteluvalmiita joukkoja ja valmiiksi alueille sijoitettuja asevarastoja ja taisteluvälineitä. Infrastruktuureja kehitetään niin, että jokaista liittolaista voidaan päästä tukemaan nopeasti tai jopa välittömästi.

Ydinaseiden mahdollisesta käyttämisestä todetaan, että Natolla on riittävä määrä aseita ja valmius niiden käyttämiseen tavalla, jonka aiheuttamat tuhot ovat monin verroin suuremmat kuin ne hyödyt, joita vastustaja toivoo ydinaseita käyttämällä saavuttavansa. Siksi USA:n ydinaseita on valmiiksi sijoitettu myös Eurooppaan.

 

Nato on lopetettava

Naton historiankirjoituksen mukaan järjestö perustettiin toisen maailmansodan jälkeen vastustamaan Neuvostoliittoa ja estämään militarismin nousu Euroopassa. Siksi oli tarpeen USA:n voimakas sotilaallinen läsnäolo läntisessä Euroopassa.

Naton perustamisen ja USA:n sotilaallisen läsnäolon vuoksi Neuvostoliitto ja useat itäisen Euroopan maat perustivat vastavoimaksi Varsovan liiton. Neuvostoliittoa ei enää ole ja Varsovan liittokin lakkautettiin vuonna 1991.

Vaikka Neuvostoliitto ja Varsovan liitto lakkasivat olemasta, Natoa ei lopetettu. Sen sijaan Natoa ryhdyttiin kehittämään USA:n maailmanvalloituksen apuvälineeksi.

Kansainvälisen yhteisön on myöskin pystyttävä suitsimaan USA:n sotaista politiikkaa.

Niin kuin Naton oma historiankirjoitus ja sen hyväksymä strategia osoittavat, Nato on vaarallinen ja hyökkäyshenkinen sotilasliitto. Sellaisena Nato on uhka maailman rauhalle ja myös ympäristökriisin ratkaisemiseksi välttämättä tarvittavalle kansainväliselle yhteistyölle.

SKP:n rauhanryhmä toteaa, että ainoa uskottava tie kohti pysyvää rauhaa kulkee Naton ja muidenkin sotilasliittojen mahdollisimman pian tapahtuvan lakkauttamisen kautta.

SKP:n rauhanryhmä toteaa myös, että Naton lakkauttamisen lisäksi on puututtava muihinkin sota- ja kriisitilanteisiin muun muassa Palestiinassa, Länsi-Saharassa ja Jemenissä sekä tietenkin myös Ukrainassa. Kansainvälisen yhteisön on myöskin pystyttävä suitsimaan USA:n sotaista politiikkaa. Naton hajalle laskeminen ei paljoa auta, jos USA mahdollisine kumppaneineen katsoo edelleen oikeudekseen muiden asioihin puuttumisen.

 

Vastakkainasettelun sijasta yhteistyötä

Järkevään yhteistyöhön on ryhdyttävä välittömästi, rinnatusten Naton lakkauttamishankkeiden kanssa. On ryhdyttävä rakentamaan asiallista kansainvälistä yhteistyötä ympäristökriisin torjumiseksi, nälän poistamiseksi maailmasta ja ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi kaikille maapallon asukkaille. Tähän on hyvin rahaa, kun sotilaallisen vastakkainasettelun nielemät miljardit voidaan käyttää näihin rauhanomaisiin ja kaikkia hyödyttäviin tarkoituksiin ja kun kaikki kansat tekevät yhteistyötä ihmiskunnan haasteiden voittamiseksi.

Suomen on omalta osaltaan palattava vuosikymmenien aikana hyväksi havaittuun ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka perustui rauhanpolitiikkaan ja suurvaltojen välisten ristiriitojen ulkopuolelle jättäytymiseen. Sotaan valmistautumisen ja vastakkainasettelun lietsomisen sijasta on pyrittävä edesauttamaan tulitauon ja rauhanneuvottelujen aikaan saamista Ukrainaan. Pitemmällä aikavälillä on pyrittävä sellaisen eurooppalaisen yhteistyö- ja turvallisuusrakenteen toteuttamiseen, joka turvaa pysyvän rauhan ja valtioiden välisen hyödyllisen yhteistyön koko Eurooppaan.

 

Naton uudet strategiset periaatteet osoitteessa www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-c...

A short history of NATO osoitteessa www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista