Home >> Artikkelit >> Array >> SKP:n Tampereen piirijärjestö: Suomen ei tule solmia DCA-sopimusta Yhdysvaltojen kanssa

Keywords:

SKP:n Tampereen piirijärjestö: Suomen ei tule solmia DCA-sopimusta Yhdysvaltojen kanssa

30.05.2024 - 14:45
  • SKP Tampere toriteltalla 2021

Amerikan yhdysvallat on solminut kahdenkeskisiä puolustusyhteistyösopimuksia ympäri maailman vaihtelevilla nimillä. DCA-sopimuksen se on allekirjoittanut 11 Nato-maan kanssa. Suomen ja Yhdysvaltojen välinen DCA-sopimus allekirjoitettiin viime joulukuussa Washingtonissa.

Petteri Orpon hallitus on valmistellut esityksen eduskunnalle allekirjoitetun sopimuksen hyväksymiseksi. Sopimus solmitaan Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisenä. Tämä tarkoittaa sopimussuhteiden tiukentamista vielä lisää siitä, mitä Nato-jäsenyys edellyttää. Naton SOFA-sopimuksen mukaan Nato-joukkojen tulosta maahan päätetään tai sovitaan aina erikseen. DCA-sopimuksessa oikeus maahantuloon perustuu itse sopimukseen ja se koskee vain Yhdysvaltojen joukkojen oikeutta tulla Suomeen. Sopimus ei anna vastaavia erioikeuksia ja vapauksia Suomen puolustusvoimille Yhdysvalloissa.

Sopimus on tehty täysin Yhdysvaltojen näkökulmasta ja se kahmaisee ison osan maamme itsemääräämisoikeudesta Yhdysvalloille. Hallituksen esityksen mukaan sopimuksilla luodaan yhdenmukaiset ja ajantasaiset puitteet Yhdysvaltojen joukkojen toiminnalle eri maissa, mahdollistetaan Yhdysvaltojen rahoittamat infrastruktuuri-investoinnit sovituille tiloille ja alueille sekä varmistetaan, että Yhdysvalloilla on pääsy näihin. Lisäksi varmistetaan esteetön joukkojen sekä kaluston maahanpääsy ja liikkuminen sekä puolustuskaluston, tarvikkeiden ja materiaalin sijoittaminen ennakolta.

Hallituksen esityksen kohdassa ”Kansainvälinen vertailu” todetaan, että muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja ja Tanska) kanssa tehtyissä sopimuksissa ydinaseiden tuonti maahan on kiellettyä. Vaikka sopimuksen valmistelussa on hallituksen mukaan tehty yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa, Suomen sopimuksessa ei jostain syystä ole mitään mainintaa ydinaseista, vaikka Suomen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset kieltävät sellaiset.

Hallituksen esityksessä todetaan, että sopimuksessa ei suoraan kielletä ydinräjähteiden tuomista Suomen alueelle tai sijoittamista Suomeen. Sen sijaan hallitus muistuttaa, että Yhdysvaltojen pelote nojaa viime kädessä ydinaseisiin. Esitykseen kirjattu maininta USA:n pelotteesta ja ydinaseista viestii siitä, että hallitus on mielellään sallimassa USA:n ydinaseiden Suomeen tuomisen.

Kasvihuonekaasujen ja muiden ilmapäästöjen lisääntyminen arvioidaan hallituksen esityksessä vähäiseksi. Tätä ei perustella, mutta arvio johtuu ilmeisesti siitä, että Kioton ilmastosopimuksesta alkaen sotilaallinen toiminta jätettiin kokonaisuudessaan kasvihuonekaasujen raportoinnin ulkopuolelle Yhdysvaltojen painostuksesta. Sotilaallinen toiminta tuottaa kuitenkin päästöjä suhteessa rahankäyttöön enemmän kuin rauhanomainen taloudellinen toiminta. Yhdysvaltojen armeija on suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen päästölähde. Suurin osa päästöistä tulee hävittäjien lennoista. Näitä päästöjä ja niiden väistämätöntä lisääntymistä ei tule vähätellä.

Suomen kommunistisen puolueen Tampereen piirijärjestö on vastustanut johdonmukaisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjan muuttamispyrkimyksiä pois puolueettomuudesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta kohti sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Suomen ei mielestämme tule solmia DCA-sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Suomen on pidettävä kiinni siitä, että maamme maaperälle, ilmatilaan ja aluevesille ei tuoda ydinaseita edes lyhytaikaisesti läpikulkumatkalle ja että suomalaisilla on oikeus valvoa tätä myös Yhdysvaltojen suhteen.

Näemme, että eduskunnan päätettäväksi tuleva sopimus palvelee ennen kaikkea Yhdysvaltojen pyrkimyksiä hallita ja kontrolloida muuta maailmaa oman maansa hallitsevan luokan, suurpääoman ja monikansallisten suuryhtiöiden eduksi. Yhdysvallat on Naton tärkein jäsenvaltio ja sillä on ainakin 750 sotilastukikohtaa maansa rajojen ulkopuolella. Tukikohdat tukevat Yhdysvaltojen pyrkimystä kontrolloida koko maapalloa.

Sopimus antaisi Yhdysvalloille merkittäviä toimintavapauksia, jotka heikentäisivät Suomessa asuvien yleistä turvallisuustilannetta, rajoittaisivat Suomen valtiollisia toimintamahdollisuuksia, aiheuttaisivat vaikeasti ennakoitavia kustannuksia, joiden maksamiseen Suomi valtiona sitoutuisi, sekä tuottaisivat ilmasto- ja ympäristöhaittaa Suomelle.

Katsomme, että paras tae maamme turvallisuuden ja rauhantilan säilyttämiselle on ystävällisten suhteiden säilyttäminen kaikkien naapurimaidemme kanssa. Suomen tulee erota Natosta ja palata aiempaan puolueettomuuteen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen.

Suomen kommunistisen puolueen Tampereen piirijärjestön piirikokous 20.5.2024

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot