Home >> Ympäristökriisin ratkaisu vaatii sosialismia

Ympäristökriisin ratkaisu vaatii sosialismia

02.07.2019 - 14:00
  • Kapitalismi uhkaa tuhota maapallon elinkelpoisuuden voittojen tavoittelunsa sokaisemana.

Elämme maailmassa, jossa ympäristön tilanne heikkenee nopeasti. Biologisen monimuotoisuuden menetys ja lajien tuho, saastuminen, jäteongelmat, metsäkato ja luonnonvarojen ylikulutus. Ilmastokriisin rinnalla on käynnissä monta muutakin kriisiä, jotka yhdessä muodostavat ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavan ympäristökriisin. Sen perimmäinen syy on talousjärjestelmämme, joka on voitontavoittelun takia valmis uhraamaan kaiken.

Ongelmien syy ja ratkaisujen este on kapitalismi

Jotta voisimme ratkaista ympäristökriisin, meidän on muutettava koko yhteiskuntajärjestys. Kapitalismin perustana ja suurimpana ongelmana suhteessa ympäristöön, on kapitalistinen voitontavoittelu, jossa luonto on pelkkä taloudellisen hyödyn kohde ja jossa talous ei ole ekologisesti kestävällä pohjalla. Ympäristökriisiin liittyy myös eriarvoisuus, joka näkyy luonnonvarojen hyödyntämisessä ja ympäristöongelmien seurausten kohdentumisessa. Sosialismi tarjoaa ympäristökriisin ratkaisuun mahdollisuuden ja keinot, jollaisia kapitalismissa ei ole.

Tähän on syynä kapitalismin perusolemus, joka vaatii pääoman arvonlisäyksen jatkuvaa kasvua. Se johtaa tuotantoon, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa, jota käytetään tuomaan lisää voittoa, eli ns. jatkuvaan kasvuun. Koska tuotanto on suurelta osin yksityisomistuksessa, myös voitot päätyvät pääosin yksityisille. On tuotettava ja myytävä jatkuvasti lisää tavaraa, jonka myynnistä kapitalismi saa tarvitsemansa voitot. Tieteen ja teknologian piirissä on kehitetty jo pitkälle keinot, joilla päästöjä voidaan vähentää, mutta kapitalistinen voitontavoittelu ja kehittyvien maiden alistettu asema kansainvälisessä järjestelmässä rajoittavat niiden käyttöönottoa.

Ei ole aikaa odottaa, on toimittava

Ympäristön tilan huonontuminen on niin nopeaa, että emme voi  jäädä odottamaan maailman edistymistä sosialismiin. Siksi ympäristön huomioon ottavilla yksilöiden valinnoilla ja kapitalismin puitteissa toteutettavilla ratkaisuilla on merkitystä nytkin. Niillä luodaan yleistä asennemuutosta ja kasvatetaan uuden sukupolven kestäviä elämäntapoja.

Tarvitaan isoja ja kiireellisiä muutoksia ilmastonmuutoksen ja laajemman ympäristökriisin torjumiseksi. Tällaisia ovat mm.

- Luonnonvaroja tuhlaavasta ja ympäristöä tuhoavasta asevarustelusta ja sotaharjoituksista luopuminen.

- Lento- ja meriliikenteen käyttämien polttoaineiden verolle saattaminen

- Joukkoliikenteen – erityisesti raideliikenteen – kehittäminen yksityisautoilun vähentämiseksi.

- Hiilen, öljyn ja turpeen polton jyrkkä vähentäminen sekä siirtyminen kohti fossiilivapaata energiatuotantoa ydinenergian käyttöä laajentamatta.

- Kestävällä tavalla tuotettujen biopolttoaineiden käyttäminen työkoneiden sekä kuorma- ja linja-autojen polttoaineena.

- Energian ja raaka-aineiden tuhlauksen lopettaminen

- Hiilinielujen lisääminen

- Talouden ekologisen rakennemuutoksen edistäminen laajalla valtion ja kuntien investointiohjelmalla.

- Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen mm. laajentamalla uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelua, estämällä metsien liiallisia hakkuita ja avohakkuita sekä laajentamalla luonnonsuojelualueita.

- Luonnonvaroja tuhlaavan ja ympäristöä pilaavan asevarustelun, sotaharjoitusten ja muun sotilaallisen toiminnan olennainen vähentäminen sekä sotilaallisen toiminnan aiheuttamien päästöjen lisääminen kansainväliseen ilmastosopimukseen.

- Kehittyvien maiden tukeminen uusien ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotossa.

Kaikissa ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi tehtävissä toimenpiteissä on aina noudatettavasosiaalista oikeudenmukaisuutta. Köyhiä ei saa laittaa maksamaan rikkaiden aiheuttaman ympäristökriisin laskuja. Ei Suomessa, eikä maailman laajuisesti.

Suomen kommunistinen puolue kokoontui 15.-16.6.2019 edustajakokoukseen keskustelemaan puolueen linjoista ja kiteyttämään käsityksiä ajankohtaisista aiheista, sekä niiden pohjalta linjaamaan toimintaa. Tämä ympäristöasiakirja luo pohjaa puolueen ympäristöpoliittiselle kannalle, jossa ratkaisevaa on vahva kapitalismin kritiikki ja pyrkimys maailman muuttamiseen niin, että tuo vanhentunut talousmalli korvattaisiin edistyksellisemmällä sosialismilla.

Lue koko SKP:n edustajakokouksen ympäristöasiakirja tästä.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista