Home >> Artikkelit >> Osallistuva lähidemokratia

Osallistuva lähidemokratia

06.05.2021 - 14:30
  • Nainen puhuu megafoniin.

Asukkailla on halua ja tietoa vaikuttaa oman asuinalueensa ja kotikuntansa asioihin. Mahdollisuuksia siihen tulee lisätä sen sijaan, että keskitetään päätösvaltaa pormestarimallilla, sote-maakunnissa tai esimerkiksi kaavoituksessa.

On kehitettävä lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia, jossa siirretään todellista päätösvaltaa asukkaille ja heidän valitsemilleen edustajille, kuten aluelautakunnille, kunnanosavaltuustoille ja aluefoorumeille. Kunnalliset kansanäänestykset ja kuntalaisaloitteet ovat tärkeitä demokratian keinoja, joita ei saa kuntien johdossa sivuuttaa.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa antamalla tiloja laajemmin maksutta asukkaiden käyttöön sekä antamalla tietoja ja resursseja vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen. Nuorisovaltuustolla tulee olla todellista päätösvaltaa nuorisotyössä ja budjetissa sekä esitys- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja lautakunnissa.

Kunnissa on muodostumassa palkka- ja palkkioeliitti luottamusmiesjärjestelmän sisälle. Useissa kunnissa lautakuntien määrää on supistettu. Jos lautakuntien jäseniksi hyväksytään vain valtuutettuja, kapenee päätöksentekijöiden joukko entisestään. Kun lautakuntien yhdistäminen kasvattaa samalla asioiden määrää, kaventuu demokratia entisestään. Valtuustojen ei pidä luovuttaa valtaansa lautakunnille ja virkamiehille, vaan säilyttää päätösvaltansa merkittävistä asioista kuten palveluverkoista.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoshankkeella ei saa kaventaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen ja valittaa kaavaratkaisuista. Asukkaiden osallisuus ei saa jäädä kaavoituksessa näennäiseksi. Valitusoikeuden kaventamisen sijasta on vahvistettava asukkaiden osallistumista kaavojen valmisteluun ja oikeusistuinten resursseja käsitellä valitukset nopeasti. Valituksen tekeminen ei saa muodostua kohtuuttoman kalliiksi valittajalle.

SKP:n mielestä on luotava edellytykset mahdollisimman monelle asukkaalle käyttää oikeuttaan vaikuttaa asioihinsa. Kuntalaisilla on ideoita, jotka eivät taivu vanhoihin kaavoihin. Kuntien tulee olla myös työpaikkademokratian edelläkävijöitä. Tarvitaan rohkeutta kokeilla ennakkoluulottomasti uusia, vanhan vallan kyseenalaistavia toimintamuotoja.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista