Home >> Artikkelit >> Medborgarnas Europa är alternativet till elitens och kapitalets EU

Medborgarnas Europa är alternativet till elitens och kapitalets EU

02.12.2006 - 19:13
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Runt om i Europa och världen har medborgarrörelser på bred bas rest sig för att motsätta sig krig, försämrade arbetstagarrättigheter, privatisering, förstörelse av naturen och de transnationella bolagens makt. Kraven på rättvisa, jämlikhet, demokrati och solidaritet har emellertid ekat för döva öron i den av storkapitalet styrda Europeiska unionen.

Enligt vår mening handlar det i valet till Europeiska unionens parlament om, på vems villkor Europa och världen byggs - på storbolagens och elitens eller på medborgarnas villkor.

Finlands kommunistiska parti deltar i EU-parlamentsvalet för att väljarna skall kunna framföra sin protest mot ett EU som driver storbolagens och de rikas intressen, kräva folkomröstning om EU:s grundlag och ta ställning för medborgarnas grundrättigheter och Finlands alliansfrihet, emot privatisering och en militarisering av EU.


Folkomröstning om EU:s grundlag


Euroeliten försöker med EU:s grundlag förstärka den nyliberalistiska politikens alternativlöshet och att lagstiftningsmakten koncentreras till en transnationell förbundsstat. Grundlagen är inriktad på att offentlig service och pensionsskydd i allt högre mån privatiseras. Unionen förvandlas genom grundlagen också till en militärallians, som rustas för imperialistiska krig med avsikt att underkuva utvecklingsländerna.

FKP är en del av den europeiska massrörelse som kräver folkomröstning om EU-grundlagen och som försvarar medborgarnas demokratiska, sociala och övriga grundrättigheter.

Vi motsätter oss EU:s grundlag och militariseringen av unionen. Genom folkomröstningen vill vi öppna vägen ut ur EU och till uppbygget av ett annorlunda Europa. Vårt mål är ett Europa som inte bygger på konkurrens och kapitalets profitjakt, utan på människans och naturens välmåga, demokrati, jämlikhet, fred och internationell solidaritet.


Offentlig service får inte privatiseras


Man har för avsikt att medelst grundlagen underställa den offentliga servicen unionens handelspolitik. På så sätt kunde offentlig service via EU-rådets majoritetsbeslut underställas Världshandelsorganisationen WTO:s avtal och de transnationella bolagens profitjakt. Också Finlands pensionssystem, som skiljer sig från andra länders, är hotat.

Vi motsätter oss att offentlig service och socialskydd privatiseras. Utbildnings-, social-, hälso- och annan basservice bör produceras som kommunernas och statens egen verksamhet. På så sätt garanteras envar oberoende av inkomstnivå jämbördigt kvalitativ service. Stat och kommun bör se till att offentlig service får tillräcklig finansiering, och denna finansiering får inte försvåras av EMU-politiken eller WTO:s GATS-avtal.


För sysselsättning och avtalsskydd


Arbetsproduktivitetens ökning har skapat möjligheter att förkorta den allmänna arbetstiden utan sänkt förtjänstnivå. Erfarenheterna från Frankrike av en dylik reform visar, att man på så sätt kan förbättra även sysselsättningen, men det kräver, att man med fackföreningsrörelsens samfällda styrka lyckas avvärja arbetsgivarnas försök till utsvettning.

Vi föreslår, att man också i Finland börjar förkorta arbetstiden utan att förtjänstnivån sänks. Det skulle förändra inkomstfördelningen mellan arbete och kapital till förmån för arbetstagarna, vilket förbättrar även sysselsättningen och finansieringen av socialskyddet. Arbetsgivarnas försök att försämra arbetsvillkoren och ställa arbetstagare från olika länder i konkurrens mot varandra måste förhindras genom att utveckla fackföreningsrörelsens internationella samverkan och lagstiftningen. Det är nödvändigt att begränsa arbetsgivarnas envälde, såsom möjligheterna till uppsägningar och förflyttning av produktionen utomlands.


Kapitalrörelserna måste fås under kontroll


I stället för till spekulation, vill vi styra finansiella medel till att skapa arbetsplatser, till offentlig service, till att avvärja fattigdom, till miljöskydd och till utvecklingsbistånd. Vi kräver att kapitalbeskattningen skärps och att valutaspekulationen begränsas genom den sk. Tobinskatten. Det är nödvändigt att förkasta EMU-programmet och ställa upp nya mål för den ekonomiska och finanspolitiken. I första rummet måste här komma sysselsättning och människornas välfärd. Det är nödvändigt att frångå den finanspolitiska beslutsfattningens koncentration till Europeiska centralbanken, som fungerar utom räckhåll för all demokratisk kontroll.


Nedtrappningen av lantbruk och regionpolitik måste få ett slut


Vi vill utveckla en lantbruks- och regionpolitik som beaktar Finlands olika regioners behov. Denna politik måste befrämja en mångsidig utveckling av hela landets produktions- och näringsstruktur. Lantbrukarnas utkomst får inte underkastas EU:s politik. Lantbrukets nationella stöd måste ökas och det bör dirigeras i första hand till familjebruken. Livsmedlens renhet och trygghet bör göras till den inhemska lantbruksproduktionens trumfkort, som inte får förstöras genom genmanipulation av näringsväxter och produktionsdjur.


Naturförstörelsen måste stoppas


Den nuvarande produktions- och konsumtionsmodellen måste ändras i en ekologiskt hållbarare riktning. Vi motsätter oss förslaget att till EU:s grundlag bifoga Euratom-fördraget och stöder, att man i stället för kärnkraft utvecklar bruket av förnybar energi. Vi vill utveckla kollektivtrafiken, som är mer naturvänlig än det av EU favoriserade motorvägsbyggandet. Rent vatten är en grundrättighet, som inte får förvandlas till en handelsvara. För skyddet av Östersjön behövs i skyndsam ordning samfällda aktioner av staterna i regionen.


Samarbetet med Ryssland bör utvecklas


Regeringens ensidiga inriktning på Europeiska unionen har inneburit en negligering av samarbetet med Ryssland, som skulle erbjuda många möjligheter. Det är inte i enlighet med våra intressen, att Ryssland reduceras till ett utvecklingsland som erbjuder bara råvaror och billig arbetskraft. Vårt lands östgräns får inte göras till militäralliansen Natos utpost.

Vi vill att samarbetet med Ryssland bygger på jämbördigt kompanjonsskap, som respekterar såväl arbetsvillkoren inom var och en bransch, den lokala befolkningens intressen som naturskyddssynpunkter.


För alliansfrihet - Nej till euroarmén och Nato


EU driver de transnationella bolagens intressen och konkurrerar samtidigt i synnerhet med USA om kontrollen av världsmarknaden och naturresurserna. Samtidigt rustar sig unionen militärt för att driva sina intressen med vapenmakt.

Vid EU:s regeringskonferens har man kommit överens om att militarisera unionen. Enligt överenskommelsen förbinder sig medlemsstaterna att öka sin vapenupprustning, att bilda truppförband för snabb aktion och att delta i euroarmén, i ömsesidiga säkerhetsgarantier och i ett allt närmare Natosamarbete. Det är inte fråga om försvar, utan EU tar i likhet med USA sig rätten att använda vapenmakt mot andra länder utan FN:s fullmakt.

Även Finlands regering och riksdag har godkänt att EU militariseras, trots att det står i strid med landets militära alliansfrihet, som majoriteten av medborgarna stöder. Militariseringen av EU kopplar Finland även samman med Nato och till stöd för USA:s krigspolitik. Samtidigt underblåser det här misstroende i relationerna till Rysland och utvecklingsländerna.

Vi motsätter oss all slags militarisering av EU och att Finland deltar i euroarmén. Vi kräver, att regering och riksdag förbinder sig vid militär alliansfrihet och villkorslöst också avvärjer ett Natomedlemskap. Såsom många kriser under den senaste tiden har visat, behövs det alliansfria länder i världen. Även Finland kan påverka till förmån för internationell säkerhet genom preventiv diplomati, genom FN:s traditionella fredsbevarande verksamhet, genom att verka till förmån för en demokratisering av det internationella systemet och genom att befrämja byggandet av en rättvisare värld. Vi motsätter oss avsikterna att ändra lagen om fredsbevarande på så sätt, att finländska trupper kunde sändas utomlands utan FN:s fullmakt.

Europas och världens framtid byggs inte genom krig, genom den starkares rätt, genom att underkasta mänsklighetens majoritet fattigdom, ej heller genom likgiltighet för naturens diversitet och bärkraft. Vi vill bygga ett Europa och en värld där alla medborgare och folk är jämbördiga, där vars och ens mänskliga rättigheter garanteras och där rasismen stävjas.


Ut ur EU


Ett annorlunda Europa är möjligt. Vi kommunister kallar alla till att rösta i EU-parlamentsvalet för medborgarnas Europa - emot elitens och kapitalets EU:
- JA till folkomröstning och NEJ till Europeiska unionens grundlag
- JA till utvecklad offentlig service och socialskydd och NEJ till privatisering
- JA till förbättrade arbetsvillkor och NEJ till utförsäljning av arbetskraften
- JA till Tobinskatten och NEJ till kapitalets spekulation
- JA till regional jämlikhet och NEJ till Europeiska unionens lantbrukspolitik
- JA till ekologiskt hållbar utveckling och NEJ till miljöförstörelse
- JA till goda östrelationer och NEJ till en ny delning av Europa
- JA till fred och internationell solidaritet och NEJ till krig, EU:s militarisering och Nato!

(Godkänt vid FKP:s centralkommittémöte 24.-24.1.2004, förkortad version)

Program i EU-parlamentsvalet 2004:

Svenska