Home >> Artikkelit >> Uppmaning till gemensam uppslutning för förändring av politiken

Uppmaning till gemensam uppslutning för förändring av politiken

15.06.2010 - 14:26
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Den nuvarande situationen skriker om behovet att skapa en stark motkraft och ett alternativ till den allt hårade högerpolitiken. Finlands kommunistiska parti uppmanar vänsteranhängare, rödgröna och alla som vill ändra politiken att samarbeta. Hundratusentals människor saknar arbete i Finland och ungdomsarbetslösheten växer speciellt snabbt. Ungefär 700 000 finländare lever i fattigdom. Många äldre människor, barn och fattiga har övergivits.

Tillsammans med Finlands Näringsliv EK strävar arbetsgivarna efter att sänka reallönerna, förlänga arbetstiden, ett mera pressande arbetsklimat och en allt längre driven konkurrensutsättning. Storbolagen ger sparken åt tusentals arbetare samtidigt som de delar ut jättevinster åt sina ägare. Arbetsgivarna gör arbetsmarknaden allt mera tudelad genom sina spekulationer med billig arbetskraft, inhyrd arbetskraft och snuttjobb. Den gråa ekonomin och skattesmitning blomstrar. Den korrupta borgerliga regeringen fullföljer sina valfinansiärers önskningar. Regeringen klipper under samlingspartiets ledning den offentliga servicen och minskar den sociala tryggheten. Samtidigt privatiseras hälsovård, utbildning och andra offentliga tjänster. I stället för att satsa på förnybar energi och besparing av energi, gör regeringen Finland till ett exportland av kärnkraft och en kyrkogård för kärnavfall.

Regeringen binder Finland med Nato, skickar trupper till det av USA ledda ockupationskriget i Afghanistan och utökar upprustningen. Enligt samlingsparti är "motsättningarnas tid förbi". I verkligheten strävar högern efter att utöka den rika minoritetens privilegier på majoritetens bekostnad. Banker, storbolag och höginkomsttagare får allt mera medan låginkomsttagarnas fördelar beskärs. Den mänskliga värdigheten och till och med mänsklighetens framtid har underkastats ett girigt vinstbegär och den starkares rätt.


Initiativ till samarbete

Den största delen av finländarna vill ha en annorlunda politik. De flesta av oss är oroliga för att arbetslösheten, ojämlikheten, miljöförstörelsen, våldet och den allmänna osäkerheten i livet ökar. Nu måste oron ersättas med verksamhet, som öppnar möjligheter för en förändrad politik.

Vi kommunister vänder oss till alla dem som vill förändra den nuvarande ojämlikheta, odemokratiska och katastrofala utvecklingen. I synnerhet uppmanar vi vänsteranhängare, rödgröna fackföreningsaktiva och aktivister i folkrörelser att utveckla sådana alternativ som försvarar både arbetares och arbetslösas, barns och gamlas samt människans och naturens välfärd. Tillsammans kan vi skapa en drivkraft, som fråntar högern initiativet och för in i beslutsfattningen deras röst, som nu är uteslutna. Utan ett sådant alternativ hotar missnöjet att kanaliseras ännu mera mot höger, mot invandrarfientlighet och rasism.

FKP föreslår diskussion och gemensam verksamhet speciellt i följande sex frågor:

- Hur skall vi förhindra arbetslöshet, en försämring av arbetsvillkoren och den ökade osäkerheten i arbetslivet? Vi anser att nya normer behövs i arbetslivet och att arbetstagarna måste få beslutsrätt så att försämringar i skyddet från kollektivavtal, realisation av arbetskraft och spekulation med inhyrd arbetskraft kan stoppas. Vi föreslår att en förkortning av arbetstiden på nytt lyfts fram som ett stort reformmål. Arbetsproduktiviteten måste användas till att förkorta arbetstiden utan inkomstbortfall. På det sättet kan arbetslöshet och utbrändhet stoppas.

- Hur skall vi gå från ord till handling för att stoppa fattigdom och göra inkomstfördelningen mera rättvis? Vi föreslår ett förnyande av grundtryggheten så att alla vuxna, som inte på grund av arbetslöshet, studier, ålderdom, sjukdom eller annat motsvarande skäl saknar utkomst, garanteras en basinkomst på 900 euro skattefritt per månad. Vi föreslår samarbete också för att förverkliga en minimilön på 1 500 euro per månad. Kvinnornas euro måste höjas från 80 cent och likalönsprincipen förverkligas. Inkomstfördelningen måste göras jämnare genom beskattning. Den lägre inkomstgränsen för beskattningsbar inkomst måste höjas, höginkomsttagarnas beskattning måste skärpas och kapitalinkomster måste beskattas på samma sätt som andra inkomster.

- Hur skall vi rädda den kommunala närservicen och stoppa privatiseringen av de offentliga tjänsterna? Skolor, hälsostationer, bibliotek och annan basservice är en grundrättighet och närservice som tillkommer alla. Vi föreslår samarbete för att säkerställa dem. Ojämlikheten i hälsotillstånd, barnfamiljernas problem och en åldrande befolkning kräver att vårdresurserna ökas. Kommunernas statsandelar måste återställas till nivån i början på 90-talet. Vi vill stoppa den ökande konkurrensutsättningen och privatiseringen.

- Hur skall vi stoppa klimatförändringen och säkerställa en livsduglig miljö också för kommande generationer? Vi stöder en klimatlag, som förpliktigar till årliga åtgärder för att minska klimatutsläppen med 40 % fram till år 2020 och en kolneutral ekonomi fram till år 2050. I stället för kärnkraft vill vi främja förnybar energi och besparingar. Det är tryggare, mera miljövänligt och billigare än kärnkraft. Det behövs ett rättvist och bindande internationellt klimatavtal.

- Hur skall vi stoppa Nato-projekten och förstärka fredspolitiken? Den tysta majoriteten som motsätter sig krig och Nato måste göras till en synlig och inflytelserik faktor med gemensamma kampanjer. Militär neutralitet förutsätter att trupperna i kriget i Afghanistan dras tillbaka och att Nato-optionen avslås. I stället för upprustning borde mera resurser överföras till att bekämpa fattigdom och till att bygga en mera rättvis värld.

- Hur skall vi utsträcka demokratin till de sektorer där en liten grupp och pengar fattar besluten? Vi vill stoppa den alternativlösa politiken, öka demokratin och utveckla deltagardemokrati. Människornas möjligheter att själva besluta i frågor på arbetsplatser och i bostadsområden måste utökas. I stället för mammutkommuner och kommunförbund föreslår vi närdemokrati och en regionadministration som väljs med val. Demokratin får inte minskas genom röstspärrar, diskriminering, smusslande eller genom privatisering av offentlig verksamhet. Principiellt viktiga frågor, som EG och Nato måste avgöras med folkomröstningar. Vi vill utvidga demokratin också inom den ekonomiska sektorn så att ägande inte ger någon en privilegierad ställning inom beslutsfattandet.

FKP:s representantmöte 15.- 16.5.2010:

Svenska