Home >> Artikkelit >> Sparka penningeliten!

Sparka penningeliten!

16.03.2011 - 08:13
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
  • FKP
Finlands kommunistiska parti

Finlands kommunistiska partis valprogram för riksdagsvalet 2011:

Riksdagen behöver nya, obesudlade krafter. Alla nuvarande riksdagspartier har i tur och ordning – i regeringsställning såväl som i många kommuner – svikit sina vallöften. Även nu förbereds nya nedskärningslistor direkt efter valet. Samtidigt som miljarderna nog räcker till bankstöd så reduceras låginkomsttagarnas redan knappa tillvaro ytterligare.
Kom med och utveckla motstånd och alternativ. Rösta mot bankherrarna och den korrumperade eliten. Kräv en rejäl vänstersväng!

Spekulanterna bör betala sin kris själva

Runtom i Europa har människor gjort uppror mot de nationella regeringarnas och Europeiska unionens ledares ansatser att ge låg- och medelinkomsttagarna i uppgift att betala fakturorna för kapitalismens kris. Vi är en del av denna medborgerliga aktivism, en del av Europeiska vänsterpartiet och en del av den internationella rörelsen för människornas frigörelse från exploatering, från kapitalets makt samt från den otrygghet som dessa förknippas med.

Det är hög tid att sätta pli på bankherrarna och kräva att också börsspelarna betalar sina räkningar själva. Beskattningen av kapitalinkomster, höginkomsttagare och storföretag måste skärpas. Även börshandeln och finansmarknaderna bör beskattas. I stället för de indirekta och kommunala skatterna, som är den tyngsta bördan för låginkomsttagarna, bör beskattningen riktas enligt betalningsförmåga. Alla inkomster bör beskattas progressivt.

Stopp för nedskärningar och privatiseringar

Finlands bruttonationalprodukt är nästan hälften större än för tio år sedan. Likväl pressar de makthavande partierna fram försvagningar av den offentliga servicen, sysselsättningen, pensionerna och den övriga grundtryggheten. Finlands Näringsliv (EK) och högern önskar göra den offentliga servicen till en handelsvara.

Vård och omsorg är grundrättigheter som tillhör alla. Konkurrensutsättningar och privatiseringar på dessa områden måste därför hejdas. Lagstadgad service bör huvudsakligen anordnas i kommunal regi och som närservice. Hit kan mer pengar styras genom en höjning av kommunernas statsandelar samt genom att ge kommunerna rätt att uppbära kapitalskatt.

En lag om äldreservice, som garanterar en anständig vård och tillsyn, bör stiftas.

För att trygga vars och ens tillgång till vård måste den offentliga hälsovårdens finansiering och personalstyrka ökas. För hälsovårds- och socialtjänsterna bör ett enhetligt avgiftstak instiftas. Bashälsovården bör vara avgiftsfri.

Grundskolan skall utvecklas som en enhetlig och jämlik skolform. Också yrkes- och universitetsutbildningen bör vara avgiftsfri. Gruppstorlekarna inom barndagvården bör minskas. Kunskap, informationsnät, konst och kultur är något som tillhör alla.

En grundtrygghet på 900 euro och 1 500 euro i minimilön

Regeringens politik har redan en längre tid präglats av en medveten ökning av inkomstskillnaderna och av en likgiltighet för de mindre bemedlades situation. Omkring 700 000 finländare tvingas sega sig fram under EU:s fattigdomsgräns. Speciellt barnfamiljernas fattigdom har ökat. Även bland låginkomsttagarna har gruppen av fattiga vuxit.

Grundtryggheten bör höjas till 900 euro i månaden. Detta innebär att arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstödet, låga pensioner, studiepenningen, utkomststödets grunddel, rehabiliteringspenningen, de lägsta sjukdagpenningarna samt likaså de lägsta moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna höjs kännbart och utbetalas från en och samma lucka vid FPA. Pensionerna får inte nedskäras och pensionsåldern bör inte höjas. Grundtryggheten bör knytas till index och arbetspensionernas brutna index korrigeras.

En lagstadgad minimilön på 1 500 i månaden måste införas. Den beskattningsbara inkomstens nedre gräns bör samtidigt höjas till 1 100 euro i månaden.

En ny inkomstfördelning och en kortare arbetstid

Hundratusentals människor i Finland saknar arbete, samtidigt som andra dignar under ökande arbetsbörda. Nya anställningsförhållanden är allt oftare endast snuttjobb. Arbetsgivarna underminerar arbetstagarnas avtalsskydd, förstärker utsugningen och exploaterar billig arbetskraft. En allt större del av arbetets frukter delas ut i dividend åt aktieägarna.

Inkomstfördelningen mellan arbete och kapital måste förändras till arbetstagarnas fördel. Arbete och inkomst bör omfördelas genom en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön. Speciellt de kvinnodominerade branschernas låga löner måste höjas. Snuttanställningar och arbetskraftshyrning av omotiverad karaktär, liksom även kedjekopplade underleverantörsavtal, bör förbjudas i lag. Principen om lika lön för lika arbete inom samma land måste efterföljas.

Med statens och kommunernas investeringar kan ytterligare arbetsplatser skapas såväl inom industrin som inom service, miljöskydd, kollektivtrafik och andra allmännyttiga funktioner.

Ökningen av boendekostnaderna måste stoppas genom hyresreglering, ett nytt arava-system samt genom egen byggnadsverksamhet i kommunerna. Staten och kommunerna bör grantera vars och ens rätt till en bostad.

Klimatåtgärder, nu!

Det har pratats mycket om behovet av att minska klimatutsläppen. Åtgärderna har dock varit försiktiga. Även om det vore hög tid att skrida från ord till handling har Finlands regering tillhört bromsklossarna bland EU-länderna. Trots att De gröna är med i regeringen fokuserar energipolitiken i första hand på kärnkraft samtidigt som kollektivtrafiken försvagas och resurserna för miljöskyddet nedskärs.

En klimatlag bör stiftas. Enligt denna minskas utsläppen fram till år 2020 med 40 procent jämfört med 1990 års nivå samtidigt som en kolneutral energiekonomi eftersträvas. Nej till kärnkraft och uranbrott – ja till energisparande och förnybara energikällor. Kollektivtrafiken måste fås i skick och dess biljettpriser reduceras. Miljöns mångfald bör skyddas och ekologiskt hållbara produktions- och konsumtionssätt främjas.

Ett alternativ till en kapitulation inför EU:s diktat

EU:s Lissabonfördrag och den nyliberala politiken leder till att människor och natur underkastas marknadens vinststrävan. Kapitalrörelsernas frihet har bidragit till att utvecklingen underordnats finansmarknaderna och samtidigt lett från en kris till en annan. EU-ledarnas svar på eurons kris – en nedskärning av de offentliga utgifterna och en av EU-kommissionen förestådd kontroll av de nationella budgetarna – endast förvärrar de aktuella kriserna.

Finlands och Europas utveckling måste frigöras från finanskapitalets herravälde och från EU:s diktat. I stället för idelig konkurrens och social dumpning vill vi bygga ett annorlunda Europa, baserat på samarbete och solidaritet. Om EU:s grundfördrag bör man folkomrösta.

Finlands samarbete med Ryssland bör utvecklas och får inte skötas från Bryssel. Relationerna till utvecklingsländerna bör anordnas rättrådigt och med beaktande av u-ländernas egna behov, mänskliga rättigheter och rätt till egna naturresurser.

Trupperna ut ur Afghanistan, nej till Nato

Alla nuvarande riksdagspartier var med och skickade finländska trupper till kriget i Afghanistan – ett krig som inte medfört fred utan i stället en allt större förödelse. Finland har bundits till Nato genom vapenanskaffningar för miljarder samt genom EU:s militära verksamhet.

Fred och säkerhet byggs inte med vapen, utan med samarbete. De finländska trupperna måste dras bort ur kriget i Afghanistan. Finland bör även lösgöra sig från Nato-partnerskapet. Vi vill återvända till fredspolitikens och den militära alliansfrihetens väg. Vapenutgifterna måste reduceras.

Från penningvälde till folkvälde

De politiska besluten har fattats inom en liten krets, utan att medborgarnas åsikter beaktats och genom att negligera alternativ. Genom valfinansieringen har affärsmännen och storföretagen kunnat köpa sig kärkomna beslutsfattare.

De arbetande och mindre bemedlade människornas röst måste stärkas i beslutsfattandet. Deltagardemokrati bör utvecklas genom att införa närdemokrati, regionfullmäktigen, folkomröstningar och medborgarinitiativ. Demokratin måste också utsträckas till ekonomins område, bland annat genom att överföra bankerna och de monetära finansinstituten i samhällelig ägo och genom att underkasta dessa demokratisk styrning. Ingen får diskrimineras på grund av nationalitet, språk, övertygelse eller någon annan orsak.

Rösta in ett hederligt vänsteralternativ i riksdagen – Finlands kommunistiska parti.

Finlands kommunistika parti, Centralkommién

Svenska