Home >> Artikkelit >> SKP päivittää ohjelmaansa

SKP päivittää ohjelmaansa

04.05.2007 - 18:32
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
SKP:n nykyinen ohjelma on perusteiltaan edelleen pätevä, mutta tarvitaan päivitystä, ohjelman ajan tasalle saattamista. Tästä lähtökohdasta on alkanut keskustelu SKP:n ohjelmaan tehtävistä muutoksista.

SKP:n keskuskomitean esitys ohjelman muutoksista on lähetetty jäsenistön käsittelyyn. Päätökset asiasta tehdään 9-.10.kesäkuuta Helsingissä pidettävässä SKP:n edustajakokouksessa.

Nykyinen ohjelma vuodelta 1994

Nykyinen ohjelma hyväksyttiin vuonna 1994 pidetyssä SKP:n edustajakokouksessa. Sen jälkeen yhteiskunnassa, kansainvälisessä kehityksessä ja vasemmiston tilanteessa on tapahtunut monia muutoksia.

Ohjelmaa hyväksyttäessä Suomi oli esimerkiksi vasta liittymässä Euroopan unioniin, Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen uusi kansainvälinen järjestys oli vasta muotoutumassa, yksityistämisen politiikka oli ottamassa Suomessa vasta ensiaskelia ja ilmastonmuutoksesta puhuivat vasta harvat. Vasemmistoliittoa ei ollut vielä hajotettu.

Kymmenen keskeistä muutosesitystä

Keskuskomitean kokouksessa ohjelman päivitystä esitellyt puheenjohtaja Yrjö Hakanen tiivisti keskeisimmät muutosehdotukset kymmeneen kokonaisuuteen:
- Ensinnäkin arvio imperialismin sotaisuuden ja militarismin voimistumisesta.
- Toiseksi vakavampi huoli kapitalismin kärjistämistä maailmanlaajuisista ympäristöuhkista.
- Kolmanneksi arvio Euroopan unionin kehityksestä Maastrichtin sopimuksen jälkeen.
- Neljänneksi arvio finanssipääoman, erityisesti spekulatiivisen rahapääoman osuuden kasvusta; tähän liittyen Suomessa mm. Nokian rooli.
- Viidenneksi arvio uusliberalismin voimistamasta työvoiman polkumyynnistä, kilpailuttamisesta, julkisen sektorin yksityistämisestä ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.
- Kuudenneksi aiemmasta hieman täsmennetty arvio siitä, kenelle ja miten valta on Suomessa keskittynyt sekä EU:n vaikutuksista vallankäyttöön.
- Seitsemänneksi, ohjelman tavoitteissa on vahvistettu demokratian laajentamisen yhteyttä tuotantovälineet omistavan pienen vähemmistön vallan murtamiseen ja täsmennetty EU-vastaista vaihtoehtoa.
- Kahdeksanneksi, sosialismia koskevaan osaan ohjelmassa on tehty täsmennyksiä sosialismista varsin pitkänä kehitysvaiheena, jonka tuloksena vasta syntyy luokaton kommunistinen yhteiskunta. Esityksessä ei määritellä mitään maata sosialismin "malliksi" eikä edes sellaiseksi, jossa sosialismi olisi jo toteutettu, vaan puhutaan sosialismia rakentamaan pyrkivistä maista.
- Yhdeksänneksi, yhteistyötä koskevasta luvusta on poistettu Vasemmistoliiton perustamisvaihetta kuvastanut arvio Vasemmistoliitosta erilaisia vasemmistovoimia kokoavana liikkeenä, johon osallistuu myös kommunisteja. Vasemmistolaisten ja punavihreiden poliittisten ja yhteiskunnallisten liikkeiden yhteistyötä ei kuitenkaan hylätä vaan tämä on edelleen se linja, jolla SKP pyrkii kokoamaan voimia politiikan suunnan muuttamiseksi, luomaan edellytykset suurpääoman valtaa rajoittaville uudistuksille ja avaamaan tien kohti sosialismia.
- Lisäksi ohjelman esitystapaan on tehty useita sinänsä pieniä muutoksia. Muotoilujen kehittämisen ohella moniin niistä sisältyy tärkeä painotus erilaisten toimijoiden pyrkimysten ja taistelun selvemmästä esille tuomisesta.

Haaste myös opiskeluun

Ohjelman muutosten käsittely tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ja opiskeluun, joka lisää ja syventää yhteistä tietoisuutta siitä, missä olemme, mihin pyrimme ja miten, totesi Hakanen.

Kapitalismi on saanut yhä vaarallisempia ja rujompia piirteitä. Voidaan puhua myös kapitalismin kehitysmallin muutoksesta. Se merkitsee useimmille lisää turvattomuutta. Työtätekevistä revitään irti entistä enemmän. Luonnon sietokyky on jo monelta osin ylitetty. Sodan ja militarismin voimat ovat vahvistuneet.
- Vallalla oleva ajattelu heijastaa näitä muutoksia ja tulkitsee niitä uusliberalistisen ideologian silmälasein. Henkilökohtainen hyödyn tavoittelu, alituinen kilpailu, kaiken tulkitseminen kauppatavaraksi ja vahvemman oikeus ovat tämän tietoisuuden keskeisiä piirteitä.
- Ohjelmakeskustelu antaa mahdollisuuden selvittää kapitalismin kehityksen keskeisiä piirteitä ja tendenssejä niin, että niitä ei nähdä minään ihmisistä riippumattomina, ylihistoriallisina ilmiöinä. Marxilainen metodi antaa mahdollisuuden löytää kehityksen ristiriidoista myös muutoksen mahdollisuuksia, Hakanen huomautti.
Puolueohjelma hahmottelee päälinjaa, jota konkretisoidaan ajankohtaisissa eri alojen ohjelmallisissa asiakirjoissa, vaaliohjelmissa ja muissa päätöksissä.

Avaus vasemmiston keskusteluun

Vaalien jälkeinen uusi tilanne antaa SKP:n ohjelmakeskustelulle erityistä merkitystä koko vasemmiston ja myös punavihreiden voimien kannalta. SDP:ssä keskustellaan vaalitappion johtopäätöksistä ja Vasemmistoliitto uudistaa ohjelmaansa viikko SKP:n edustajakokouksen jälkeen pidettävässä puoluekokouksessa.
- Uusliberalismin kärjistämät ristiriidat ovat vieneet pohjaa konsensuspolitiikasta, jonka varaan SDP:n ja Vasemmistoliiton johto on rakentanut strategiansa. Tarvitaan keskustelua radikaaleista, uusliberalismin ja kapitalismin puitteet ylittävistä vaihtoehdoista, Hakanen totesi.

Ehdotus ohjelman muutoksista on julkaistu näiden kotisivujen osassa järjestö > puoluekokoukset
http://www.skp.fi/puolue.php?juttu=907

Yrjö Hakanen 13.4.07:

Tekijä

Ajankohtaista