Home >> Artikkelit >> NEJ till EU - JA till ett annorlunda Europa

NEJ till EU - JA till ett annorlunda Europa

01.06.2009 - 09:19
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Protestera mot den Europeiska unionen som kör storkapitalets intressen och kräv ett annorlunda Europa. Finlands Kommunistiska Parti är en del av den Europeiska vänstern och den internationella kommunistiska rörelsen. Vi vill bygga upp ett bättre Europa och en bättre värld, där människan och naturen inte underställs girighet och utsugning.

Den aktuella ekonomiska krisen är en följd av att allt underställs den fria marknaden, vinstbegäret och finansspekulation. Den här krisen är också EU:s kris. EU har främjat en utveckling på marknadens villkor. Vi kräver en i grunden annorlunda utveckling och att demokrati också skall utsträckas till storkapitalets maktsfär.

Gör ett slut på EU:s diktatpolitik!

Riksdagspartierna har också i Finland förbundit sig till Lissabon avtalet. Det körs igenom inom EU trots motståndet från medborgarna.

FKP, den Europeiska vänstern och kommunisterna kräver en folkomröstning om EU:s grundfördrag och ett förkastande av Lissabon avtalet. Vi kräver att elitens EU ersätts med ett sådant Europa som förverkligar en deltagande demokrati, jämställdhet och en rättvis och ekologiskt hållbar utveckling.

Krisens upphovsmän skall betala för följderna

Regeringarna och bankirerna har i sina kabinet kommit överens om att arbetarna, arbetslösa, unga, pensionärer och andra låginkomsttagare får bekosta följderna av den ekonomiska krisen.

FKP, den Europeiska vänstern och kommunisterna förutsätter att de som är ansvariga för den ekonomiska krisen, börsspekulanterna, bankerna och storföretagen betalar kostnaderna för krisens följder. Strategiskt viktig verksamhet såsom bankverksamhet och energiproduktion bör nationaliseras och ställas under demokratisk kontroll.

Stoppa friställningarna och försämringen av arbetsvillkoren

EU försämrar arbetarnas avtalstrygghet, yrkar på förlängning av arbetstiden och undertrycker invandrarnas rättigheter. Kapitalets frihet har lett till massfriställningar och permanent massarbetslöshet.

FKP, den Europeiska vänstern och kommunisterna kräver ett stopp för massfriställningarna och en förbättring av arbetsvillkorsavtalens allmängiltighet. Försäljning av arbetskraft till underpris bör förhindras och alla arbetare - oberoende varifrån de har kommit - skall garanteras skäliga arbetsvillkor.

För offentliga servicen

När Finland lotsades in i EU, försäkrade regeringen att EU och EMU inte skulle hota de offentliga tjänsterna eller socialskyddet. Så har det ändå gått. Den kommunala servicen försvagas, pensionsåldern höjs och universiteten privatiseras.

FKP, den Europeiska vänstern och kommunisterna motsätter sig en privatisering av den offentliga servicen. Vi kräver att ett tillräckligt basskydd garanteras åt alla och att beskattningen görs mera rättvis genom att skärpa höginkomsttagarnas och storbolagens beskattning. Kunskap, datanät, utbildning och kultur skall tillhöra alla.

Hela Finland måste utvecklas

EU försnabbar koncentrationen av produktion, service och bosättning. Det har medfört problem såväl i tillväxtcentra som i glesbygden. EU har förorsakat problem för de flesta lantbruk. Finland är en nettobetalare i EU.

FKP, den europeiska vänstern och kommunisterna kräver en regionalpolitik som säkerställer arbetsplatser och service på människornas hemorter. Den statliga företagsamheten måste utvidgas och kommunernas statsandelar ökas. Familjeägda jordbruk och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion måste gynnas i stället för storgodsägare och storbolag.

En sänkning av koldioxidutsläppen

EU pratar i högan sky om klimatpolitik. Löftena om en sänkning av koldioxidutsläppen har inte infriats. Klimat- och energipolitiken är underställd vinstbegär och spekulation med utsläppskvoter.

FKP, den europeiska vänstern och kommunisterna kräver att de rika industriländerna skall sänka sitt utsläpp av växthusgaser, med 40% från nivån år 1990 fram till 2020. Andelen inhemsk förnybar energi måste äkas till åtminstone 25 %. Vi motsätter oss byggandet av nya kärnkraftverk och öppnandet av nya urangruvor.

För fred, mot Nato

EU baserar sin säkerhetspolitik i en allt högre grad på upprustning och Nato. Via EU förs också Finland in i Nato.

FKP, den europeiska vänstern och kommunisterna kräver att Nato skall upplösas och att anslagen för upprustning minskas. De finländska trupperna skall dras bort från Afganistan. Finland behöver ett gott samarbete med Ryssland. Den internationella handeln måste få rättvisa spelregler. Invandringspolitiken måste respektera de mänskliga rättigheterna. Diskriminering och rasism måste motarbetas.

Vi vill ha ett Europa där alla människor och folk är jämställda och bär ett ansvar för de kommande generationerna och speciellt för de som har en svagare ställning. Vårt mål är en utveckling utan utsugning och underkastning, en ny 2000-talets socialism.

Ge en proteströst mot EU och kräv ett annorlunda Europa!

FKP:s EU-valdeklaration 2009:

Tekijä

Svenska