Home >> Artikkelit >> Konferanse i Tromsø

Konferanse i Tromsø

05.07.2013 - 08:23
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Felles uttalelse fra konferanse i Tromsø 15. og 16. juni 2013 holdt av kommunistpartiene i Russland, Finland og Norge. (Norges Kommunistiske Parti NKP), Finlands Kommunistiske Parti (SKP) og Den russiske føderasjons Kommunistiske Parti (KPRF)).

Vi erkjenner uten tvil et globalt behov for energi og mineraler, men i dag er utnyttelsen av disse ressurser drevet av profitt. Denne profittvirksomhet ivaretar ikke natur, klima og samfunn på en bærekraftig måte. Eneste bærekraftige vei er langsiktig økonomisk og økologisk tenking.

Fossile ressurser som olje og gass forurenser og avgir klimagasser. Bruken av disse energiressurser må reduseres. Vi krever en mer miljøvennlig prosessering av energi (gass) og råstoffer (mineraler) i lokalt integrerte industrikomplekser med nullutslipp av CO2. Det eneste alternativ er å investere i fornybare energiløsninger (sol-, vind-, vann- og bølgekraft).

Selskapene som utvinner mineraler må gjøres ansvarlig for at deres virksomhet drives på en ren måte. Lover må forhindre forurensing, og myndighetene må garantere at reguleringene blir fulgt opp. I tillegg må myndighetene garantere den lokale befolkning deres territoriale rettigheter.

Avføring og fôr fra lakseoppdrett akkumuleres som gift i fjordene. Vi krever at denne oppdrettsindustrien blir plassert på land, i lukkede system. Videre at denne industrien må drives av lokale eiere, under lokal myndighetskontroll.

Ifølge internasjonal lov hører fisken i havet til folket. Men rettigheter til fisken har gjennom privatisering og kvotesystemer blitt et kommersielt «produkt» som forfordeler store private selskaper, med hjelp fra sentrale myndigheter.

Tatt i betraktning klimatiske forhold, må de folkene som lever i vårt område kunne utnytte de naturlige forhold for jordbruksproduksjon. Det betyr for eksempel i produksjon av dyrefôr og grønnsaker, i tillegg til utmarksbeiter. Selvberging og lokalt produsert mat er et viktig miljømessig bidrag, og sikrer matsuverenitet. Vi støtter jordbrukerne og fiskerne i deres krav om rettferdig betaling for deres produkter.

Lokal og regional handel er generelt mer bærekraftig som følge av kortere transportruter. Myndighetene må stimulere til mer kontakt og handel over våre regionale grenser.

Konferansen understreker viktigheten av samarbeid og åpenhet mellom våre land. Vi understreker at krig ikke bringer fred, og fordømmer bruk av militære midler. Vi protesterer mot NATOs plan å bruke Barentsregionen som «strategisk prioritet» i kolonisering og kontroll av våre ressurser til fordel for transnasjonale selskaper.

Konferanse i Tromsø

Svenska