Home >> Artikkelit >> Ilmastopäästöt alas ilman uusia ydinvoimaloita

Ilmastopäästöt alas ilman uusia ydinvoimaloita

12.06.2008 - 17:23
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Ilmastonmuutoksen kiihtyminen kertoo ihmisen ja luonnon välisen suhteen vakavasta muutoksesta. Ihmiskunta kuluttaa energiaa enemmän kuin maapallon ekosysteemit sitä tuottavat ja samalla ihmiskunta aiheuttaa kasvihuonepäästöjä enemmän kuin ekosysteemit kykenevät niitä käsittelemään.

Ihmisten ekologinen jalanjälki - jossa keskeisenä on luonnon kyky sitoa ilmakehään joutunutta hiilidioksidia - on Suomessa maailman suurimpia. Tähän vaikuttaa etenkin energiankulutus, joka kasvaa yhä, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa.

Porvarihallitus jatkaa politiikkaa, jonka päätavoitteena on turvata edullista energiaa suurteollisuudelle. Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ajaa suuryhtiöiden toiveiden mukaisesti lisää ydinvoimaa, turpeen polttoa ja vapaiden vesistöjen valjastamista. Vihreillekään nämä ratkaisut eivät ole enää mikään hallituskysymys.

Markkinaehtoisen politiikan seurauksena kuluttajat joutuvat maksamaan yhä enemmän asumisesta, liikenteestä ja energiasta, vaikka he yrittävät sitä säästää. Sen sijaan energiayhtiöiden voitot paisuvat. Esimerkiksi Fortumin tulos ennen veroja oli viime vuonna jo huikeat kaksi miljardia euroa. Yhtiöt jakavat voitoistaan suurimman osan osinkoina ja optioina, mutta laiminlyövät investointeja uusiutuvaan energiaan ja energian säästöön.

SKP:n keskuskomitea vaatii energiapolitiikan suunnan muuttamista. Lisäämällä energiatehokkuutta ja kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta voidaan tuottaa sähköä edullisemmin kuin ydinvoiman lisärakentamisella. Samalla kun tällainen linja vähentäisi kasvihuonepäästöjä, se loisi perustaa uuden energiateknologian viennille ja sen tuomalle työllisyydelle.

Ei uusille ydinvoimaloille

Ydinvoima ei ole mikään ratkaisu ilmastonmuutokseen. Valtaosa päästövähennyksistä Suomessa ja maailmalla pitää saada joka tapauksessa aikaan muilla keinoilla. Esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotannon, rakennusten lämmityksen, teollisuusprosessien ja liikenteen päästöt eivät vähene mihinkään ydinvoimalla. Lisäksi ydinvoiman riskit ja haitat ovat kohtuuttoman suuret hyötyihin verrattuna. Tämä on tullut esille myös Olkiluodon voimalatyömaan lukuisissa turvallisuusrikkeissä ja Suomeenkin aiotuissa uraanikaivoshankkeissa.

Rakenteilla olevan viidennen ydinvoimalan hinta on noussut jo kaksinkertaiseksi alun perin esitetystä. Tämä osoittaa, miten harhaanjohtavia ovat perustelut ydinsähkön edullisuudesta - puhumattakaan ydinvoiman riskien kustannuksista. Myöskään lupaukset työllisyydestä eivät ole toteutuneet. Urakat ovat menneet valtaosin ulkomaisille yrityksille ja ne polkevat häikäilemättömästi työehtoja. Miljardien investoiminen ydinvoimalan rakentamiseen on toisaalta vähentänyt panostusta uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Samaan aikaan Ruotsi aikoo vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ilman ydinvoimaa ja Norja tähtää nollapäästöihin vuonna 2030 ilman ydinvoimaa.

Fortum suunnittelee uutta voimalaa Loviisaan, Teollisuuden voima Olkiluotoon ja Fennovoima Simoon, Ruotsinpyhtäälle tai jollekin muulle paikkakunnalle. SKP:n keskuskomitea vastustaa näitä hankkeita. Suomesta ei saa tehdä ydinvoimateollisuuden siirtomaata, jossa aletaan tuottaa ydinsähköä Euroopan markkinoille, avataan uraanikaivoksia ja jonne aletaan varastoida ydinjätteitä eri puolilta maailmaa.

Energiarosvot kiinni!

Energiamarkkinoiden "avaaminen kilpailulle" ei ole tuonut tehokkuutta eikä halpoja hintoja. Se ei ole myöskään vähentänyt päästöjä. Sen sijaan se on nostanut hintoja ja kasvattanut energiayhtiöiden voittoja. Vapaan kilpailun sijasta energia-alaa hallitsevat kartellit ja monopolit. Euroopan yhteisten sähkömarkkinoiden luominen kiihdyttää monopolisoitumista entisestään.

Energia-alalla näkyy räikeänä kapitalistisen voitontavoittelun loputon ahneus. Samalla siinä näkyy, miten lyhyen tähtäyksen liikevoitot sivuuttavat kapitalismissa talouden monipuolisen ja pitkäjänteisen kehittämisen tarpeet.

Energiatuotannon ja -huollon ottaminen pääosin yhteiskunnalliseen omistukseen ja valtion energiayhtiöiden irrottaminen pörssistä on välttämätöntä. Näin voidaan toteuttaa energiatalouden radikaali ekologinen rakennemuutos, saada energian hinnat kuriin ja ohjata energiataloutta demokraattisesti. SKP vaatii energiayhtiöiden ns. windfall-voittojen verottamista ja näin kertyvien varojen ohjaamista uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen.

Kemijärven massaliikkeen esiin nostamat vaihtoehdot osoittavat Suomen metsätaloudessa olevan mahdollisuuksia kehittää biopolttoaineiden tuotantoa. Sen sijaan ruokakasveja ei pidä käyttää biopolttoaineiden valmistamiseen. Liikenteen biopolttoaineiden valmistaminen ruoasta on suorastaan rikollista maailmassa, jossa lähes miljardi ihmistä elää jatkuvasti nälässä.

Energia- ja hiilidioksidiverot ovat selvitysten mukaan tehokkain keino vähentää ilmastopäästöjä. Porvarihallitus ja EU eivät kuitenkaan halua käyttää näitä tehokkaimpia keinoja. Tässä näkyy myös EU-johtajien kaksinaamaisuus ympäristöpolitiikassa. SKP:n keskuskomitean mielestä verot tulee suunnata ennen kaikkea hiilidioksidiverona polttoaineen tuotantoon eikä loppukulutukseen.

Kunnat ilmastonsuojelun edelläkävijöiksi

Kunnat ovat monella tavalla avainasemassa uusiutuvan energian käytön, energiaomavaraisuuden ja energiatalouden demokraattisen ohjauksen kehittämisessä. Etenkin ne kunnat, jotka ovat pitäneet energialaitokset hallinnassaan, voivat toimia ilmastonsuojelun edelläkävijöinä.

SKP:n keskuskomitean mielestä kunnissa on tehtävä konkreettiset ilmasto-ohjelmat, joissa päätetään uusiutuvien energialähteiden osuuden ja energiatehokkuuden lisäämisestä. Kuntien tulee edistää paikallisten energialähteiden, kuten hakkeen, tuulivoiman, biokaasun, aurinkoenergian, kierrätyspolttoaineiden sekä maalämmön käyttöä. Uusiutuvalla energialla lämmön ja sähkön yhteistuotannon kehittäminen on kannattavaa yhä pienemmissä yksiköissä. Samalla voidaan asettaa tavoitteeksi siirtyminen vähitellen pois kivihiileen ja turpeeseen perustuvasta energiatuotannosta.

Keskuskomitea vaatii kuntia irrottamaan energialaitostensa kuluttajahintojen määrittelyn kapitalististen tukkumarkkinoiden ja pohjoismaisen sähköpörssin ylihinnoista, joilla ei ole juuri mitään tekemistä todellisten kustannusten kanssa. Päätösvalta kunnallisten laitosten ja yhtiöiden hinnoittelusta tulee palauttaa kunnanvaltuustoille.

Kuntien tulee toimia energian säästämiseksi myös edellyttämällä rakentamisessa energiatehokkuutta, panostamalla joukkoliikenteeseen ja huolehtimalla lähipalveluista. Lisäksi SKP vaatii hallitusta panostamaan lisää raideliikenteen investointeihin, osallistumaan myös kuntien joukkoliikenneinvestointien rahoitukseen, alentamaan junalippujen hintoja ja lisäämään valtion tukea kunnille lähipalvelujen ylläpitämiseksi.

SKP:n keskuskomitea Jyväskylässä 8.6.08::

Ajankohtaista