Home >> Artikkelit >> Försämringen av de kommunala tjänsterna måste stoppas!

Försämringen av de kommunala tjänsterna måste stoppas!

02.10.2008 - 10:51
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
När valen närmar sig utlovas åter igen hopp och drömmar. Ändå avgör gärningarna. Hoppingivande löften har svikits och mänskorna har underställts kommersiella vinstbegär.

Riksdagspartierna har färsämrat de kommunala tjänsterna, fastän Finland nu är rikare än någonsin. I kommunerna planeras igen nya försämringar och finansministern från samlingspartiet hotar med ytterligare nedskärningar i kommunernas statsfinansiering. Riksdagspartierna har enhälligt godkänt lagen om kommun- och servicestrukturreformen, som leder till en fortsatt gallring av närtjänster, en högre grad av konkurrensutsättning och en ökad privatisering av offentliga tjänster.

Valet handlar om huruvida den finländska välfärdsmodellen som baserar sig på kommunala tjänster i en allt högra grad skall flyttas över till en privat servicemarknad. Skall människornas grundrättigheter underställas kommersiella vinstbegär? Valet handlar också om hur kommunerna skall bemöta utmaningar som det ökade illamåendet hos barn och ungdomar, den åldrande befolkningens ökade behov av tjänster, att kunna anställa tillräckligt med personal för den kommunala servicen, de förhöjda boendekostnaderna och klimatförändringen.

De flesta finländare vill förbättra den offentliga servicen och minska ojämlikheten. Finlands kommunistiska parti arbetar för dessa mål och vill öppna möjligheter för kommunernas invånare att påverka utvecklingen.

Vi kommunister vill rädda den offentliga närservicen och öka kommunernas verksamhet som ett alternativ till de hårda kapitalistiska marknadskrafterna. Vi utgör i det kommande valet ett hederligt vänster- och rödgrönt alternativ. Våra kandidater har ingenting att dölja vare sig i fullmäktige eller i sin valfinansiering.

Invånarnas röst till fullmäktige

Invånarnas åsikter måste bli hörda i kommunernas beslutsfattning. Kommunernas service, boendet och miljön måste utvecklas utifrån invånarnas och inte marknadens behov.
- Höjda resurser måste kanaliseras till socialvården, hälsovården, undervisningen och annan kommunal basservice från det statliga överskottet och genom att skärpa höginkomsttagarnas beskattning.
- Människornas hälsa får inte underställas de privata företagens vinstbegär. Hälsovårdens vårdgaranti måste få tillräckliga resurser.
- Pensionärernas rätt till en god offentlig service måst garanteras med en lag och omvårdnadsgaranti och genom att öka de kommunala anslagen för åldringsvård.
- Utgallringen av närskolor, bibliotek och ungdomslokaler måste stoppas.
- Höjningen av de kommunala serviceavgifterna måste stoppas. En övergång till avgiftsfri bashälsovård och kommunal dagvård måste genomföras.
- Boendekostnaderna måste sänkas och hyresregleringen återinföras.
- Klimatförändringen måste motverkas genom att utveckla kollektivtrafiken, investera i förnybar energi och spara energi. Biljettprisen för kollektivtrafiken måste sänkas.
- De kommunala arbetstagarnas löner måste höjas och kommunerna måste sköta sitt ansvar som arbetsgivare. Arbetstagarnas möjligheter att ha inflytande över sitt arbete måste öka.
- Alla måste ha rätt till sin egen kultur. Diskriminering av och rasism mot invandrare och andra minoriteter måste stoppas.
- Kommunernas verksamhet och affärsdrivande verk får inte bolagiseras eller privatiseras. I stället borde kommunernas verksamhet utökas och inbegripa bl.a. byggande och grundrenovering av bostäder.
- Den kommunala beskattningen måste göras mera rättvis genom att införa en progressiv kommunalskatt, höja gränsen för beskattningsbar inkomst och underställa kapitalinkomster den kommunala beskattningen.
- Invånarnas möjligheter att påverka måste utökas genom att utveckla närdemokratin och en engagerande budgetering. I stället för kommunsammanslagningar och maktkoncentration bör det väljas regionfullmäktigen för att leda den regionala utvecklingen.

Protestera, rösta för en kursförändring!

Finlands kommunistiska parti vill skapa ett demokratiskt välfärdssamhälle som ett alternativ till den nuvarande utvecklingen, i vilken invånarnas och arbetstagarnas rättigheter underställs en liten klicks maktutövande och vinstbegär. Vi uppmanar också andra vänstersinnade, gröna och sådana som vill ha en kursändring till samarbete mot högern och penningväldet.

Kom med och gör valen till en protest och ett krav på en kursändring.

FKP:s kommunvalsdeklaration 2008

Tekijä

Svenska