Home >> Artikkelit >> FKP:s valmanifest 2007 Kräv ny resursfördelning!

FKP:s valmanifest 2007 Kräv ny resursfördelning!

31.01.2007 - 09:18
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Det är hög tid att kräva en omfördelning av inkomster, arbete och beslutsfattande! Den nuvarande politiken ökar fattigdom och ojämlikhet. Den underkastar människorna i EU:s penningvälde, driver Finland in i Nato och förstör naturen.

Det är onödigt att förvänta sig en förändring av samma partier, som ansvarar för den nuvarande trenden och som upprepade gånger har svalt sina vallöften.

Finlands kommunistiska parti vill öppna en kanal som ger inflytande åt dem, vilkas röster nu inte blir hörda av beslutsfattarna. Rösta in i riksdagen ett hederligt vänster och rödgrönt alternativ.

En grundtrygghet på 800 euro i månaden

Över 600 000 finländare lever under EU:s fattigdomsgräns. Arbetslöshetsersättningarna, studiepenningen, barnbidragen och pensionerna försämras trots att Finland är rikare än någonsin. Brödköernas Finland är inte någon välfärdsstat.

FKP kräver en grundtrygghet, som garanterar minst 800 euro i månaden skattefritt åt arbetslösa, studeranden, pensionärer och andra som inte på något annat sätt kan få en inkomst. En lagstadgad minimilön på 1300 euro måste garanteras och hyresregleringen återinföras.

Inkomstöverföring från kapitalet till arbetstagarna och sysselsättningen

De nuvarande riksdagspartierna har öppnat dörrarna för de förmögnas girighet. Arbetstagarna har skapat företagens avkastning åt ägarna och den har tiodubblats på tio år. De rika har dessutom gjorts rikare genom skattelättnader.

FKP kräver att lönerna och deras andel av nationalinkomsten skall höjas. Speciellt de kvinnodominerade låglönebranchernas löner måste höjas.

Börsspekulanterna skall inte mera få göra sig förmögenheter på andras bekostnad. Kapitalinkomsterna måste beskattas på samma sätt som löner.

Allt flera blir utbrända på sina arbetsplatser samtidigt som tusentals är arbetslösa eller tvingas sega sig fram på snuttjobb. Vi kräver en förkortning av arbetstiden med bibehållen inkomst och skapandet av nya arbetsplatser. Spekulerandet med massuppsägelser och snuttjobb måste få ett slut.

För närservice och lokal demokrati

Majoriteten av finländarna vill utveckla den kommunala servicen och öka invånarnas inflytande. Ändå arbetar alla riksdagspartier, från samlingspartiet till vänsterförbundet, för en kommunreform, som strävar till att skära ner närservice, minska personal, upplösa en stor del av de nuvarande kommunerna och privatisera servicen. Detta är samtidigt ett angrepp mot kvinnornas rättigheter.

FKP kräver att tillgången på lokal service säkerställs och ses som en medborgerlig grundrättighet. Basservicen skall i huvudsak skötas genom kommunernas egen verksamhet. Kommunerna måste öka sin fast anställda personal och höja de anställdas löner. Kommunerna måste återfå sina bortskurna statsandelar och också kapitalinkomster måste underkastas den kommunala beskattningen. Vi motsätter oss tvångssammanslagningar av kommuner och vi vill utveckla närdemokratin.

Klimatförändringen måste stoppas

Klimatförändringen är ett dramatiskt bevis på hur den globala kapitalismen hotar hela människosläktets överlevnad. Den ekonomiska och politiska eliten har ställt den ekonomiska konkurrensen och vinstbegäret över såväl människans som naturens välfärd.

Finland måste vara en föregångare i arbetet med att stoppa klimatförändringen. Inbesparing av energi och satsningar på förnybar energi är ett tryggare, mera fördelaktigt och sysselsättande alternativ än kärnkraft. En satsning på kollektivtrafik med speciellt järnvägar måste göras. Energibolagens vinster måste skäras ner. Energiproduktionen måste nationaliseras eller övertas av kommunerna.


100 år av allmän rösträtt är inte tillräckligt

Det är skamligt att riksdagen under firandet av den allmänna och lika rösträttens jubileumsår beslöt att ratificera EU:s grundlag som minskar demokratin och låter penningväldet allt mera förtrycka människorna. EU förstärker ojämlikheten, inte bara i Finland och Europa utan också globalt.

FKP motsätter sig den Europeiska unionen och dess grundlag. Vi vill bygga ett annat Europa där människornas och naturens välfärd är viktigare än storbolagens vinster och börskurser.

Mot krig och Nato

Krig och upprustning sprider död i olika delar av världen. Kampen om olja, andra naturtillgångar och världsherravälde har draperats med lögner om frihet. Upprustningen kräver allt större summor, vilka tas från människornas dagliga välfärd och säkerhet.

FKP motsätter sig ovillkorligt en anslutning till Nato och också till en medverkan i EU:s stridstrupper. De finländska trupperna bör dras bort från Natos operationer i Afganistan. Vi kräver att det av USA ledda ockupationskriget i Irak avslutas och verksamhet för att förhindra nya krig.

Dra ett rött streck i valet!

Vi vädjar till alla som är i svårigheter och som vill ha en förändring. Tillsammans kan vi göra valet till en protest, och kräva en förändring av den politiska linjen.

Kräv en ny resursfördelning - dra ett rött streck i valet!Svenska