Home >> Artikkelit >> FKP:s kommunalvalsdeklaration 2004: För basservicen - mot privatisering

FKP:s kommunalvalsdeklaration 2004: För basservicen - mot privatisering

02.12.2006 - 19:04
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Skall försämringen och privatiseringen av kommunservicen fortsätta, eller kan vi åstadkomma en utveckling av välfärdstjänsterna, som tillhör alla? Fortsätter myglet inom en liten krets i kommunen, eller kommer de vanliga kommuninvånarnas och i synnerhet de mindrebemedlades röst till tals i beslutsfattningen? Det är det här det handlar om i kommunalvalet i oktober.

De partier som suttit i regeringen och kommunstyrelserna har drivit den offentliga servicen in i en kris och åsidosatt de behov som folkmajoriteten har. Dessa partier har inför valet lovat ett, men sedan gjort ett annat. Förutom högern och centern har också SDP, Vänsterförbundet och De gröna skurit ned och privatiserat kommunal service.

Av det här har mest de lidit, vilkas liv också annars är svårt bl.a. på grund av låga inkomster, arbetslöshet, kortarbeten, sjukdom eller andra problem. De kommunalt anställda - av vilka största delen är lågavlönade kvinnor - har slitits ut då det finns för lite personal. Samtidigt gör sig en liten minoritet rik på kapitalinkomster, som det inte alls betalas skatt för till kommunerna.

Finlands kommunistiska parti FKP representerar ett alternativ i kommunalvalet. Vi talar inte ett och gör ett annat. Vi vill lyfta fram vars och ens grundrättigheter i centrum för den kommunala beslutsfattningen. Vi vill bygga ett demokratiskt välfärdssamhälle, där invånarnas och arbetstagarnas rättigheter inte görs till handelsvara eller underställs en liten krets maktutövning.


Det finns pengar i Finland - de bör dirigeras till offentlig service


Den överväldigande majoriteten av finländarna vill att den offentliga servicen utvecklas. Den ekonomiska tillväxten och den offentliga ekonomins överskott gör detta också möjligt.

Kommunernas årliga finansiering har emellertid beskurits med 4,5 miljarder euro av de partier som deltagit i såväl Ahos, Lipponens som Vanhanens regeringar ända fr.o.m. början av 1990-talet. De flesta kommunerna har drivits in i en finansieringskris, och som en följd av den försämrar man servicen samtidigt som avgifter och skatter höjs. Kapitalkretsarna och högern driver på en försvagning av den offentliga servicen för att skapa en allt bredare marknad för privat profitjakt.

FKP föreslår en grundläggande reform av kommunalbeskattningen samt att kommunernas statsandelar återställs till den nivå de hade i början av 1990-talet. Kommunalskatten bör göras progressiv, så att den stiger an efter som inkomsterna stiger. Årsinkomster under 10 000 euro bör befrias från kommunalskatt. Kommunernas andel av samfundsskatten bör höjas. Vanligt boende bör befrias från fastighetsskatt och övriga fastigheters skatt bör graderas så, att småföretag betalar mindre fastighetsskatt än storföretag. Företag som är miljötillståndspliktiga bör bli skyldiga att betala miljöavgift.


Program för att utveckla basservicen


Det är otolerabelt att allt fler barn, sjuka, åldringar och handikappade rentav har utlämnats åt sitt eget öde trots att det finns pengar i Finland mer än någonsin. Pengar avgör allt oftare vem som får behövlig service. EU:s grundlag, EU-komissionens servicedirektiv och Världshandelsorganisationens GATS-avtal hotar ytterligare öka denna ojämlikhet genom att tvångskonkurrenslägga offentlig service.

FKP föreslår att man i varje kommun tillsammans med invånarna och de kommunalt anställda gör upp ett basserviceprogram i anslutning till budgeten. Med programmet ombesörjs, att basservicen produceras som kommunens egen verksamhet. Detta förutsätter såväl utökade anslag som mera personal bl.a. inom hälsovården, barndagvården, skolorna och äldreomsorgen. Det statliga stöd som utlovats till vårdgarantin inom ramen för det nationella hälsoprogrammet bör fördubblas. Stödet får inte dirigeras till kommersiell service, utan det bör användas till att utveckla den offentliga hälsovården.

Statsmakten bör garantera ett minst 750 euro i månaden stort basskydd åt var och en myndig person som inte på annat sätt kan få sin utkomst. Basservicens avgiftsfrihet bör utvidgas och social- och hälsovårdens avgiftssystem bör förenas under ett avgiftstak på 350 euro.


Privatisering ökar ojämlikhet och spekulation


Massarbetslöshet, oskäliga boendekostnader, långa patientköer, ödelagd landsbygd och miljöförstöring är alla alarmerande exempel på vart det bär hän när människor och natur underställs kapitalets profitjakt.

FKP motsätter sig att kommunernas funktioner privatiseras. Möjligheten att garantera likvärdig service för alla förutsätter att tjänsterna produceras i första hand som kommunens egen verksamhet. T.ex. att producera energi-, avfalls- och vattenservicen samt kollektivtrafiken som kommunernas egen verksamhet gör det möjligt att utveckla dessa tjänster och deras prissättning på ett rättvist sätt och oberoende av börsspekulation.

Kommunerna bör vara aktiva sysselsättare och upphöra med att spekulera i lågavlönade kortarbeten. Den kraftigt förhöjda arbetsproduktiviteten har gjort det möjligt att förkorta arbetstiden utan att sänka förtjänstnivån. T.ex. med en sk. 6+6 timmars arbetstidsmodell kan man förbättra tillgången på kommunal service, sysselsättningen och de anställdas förmåga att orka bättre i sitt jobb.

I samarbete mellan stat och kommun bör det skapas nya industriella och servicebranchens arbetsplatser särskilt i östra och norra Finland samt i andra problemområden. I stället för att inskränka på kommunernas verksamhetsområde bör det utvidgas.


Det får vara nog med en liten klicks maktutövning - nu behövs deltagande demokrati


De makthavande styr kommunerna som kommersiella koncerner. Kommuneliten beskär invånarnas, de kommunanställdas och kommunfullmäktiges påverkningsmöjligheter genom att överföra frågor från fullmäktige till kommunstyrelsen och ledande tjänstemän, genom att skära ned på nämndernas antal, genom att konkurrenslägga och privatisera verksamheter samt genom att komma överens om saker och ting bakom kulisserna tillsammans med storbolagen. Den av högern bedrivna borgmästarmodellen skulle bara förstärka denna lilla klicks maktutövning.

FKP vill utveckla kommunerna till medborgarnas demokratiska självförvaltningssamfund. Det innebär deltagande demokrati, där kommuninvånarnas förslagsrätt, stadsdelsfullmäktige och byalag, interaktion mellan användare och producenter av service, deltagande budgetering som bygger på invånarnas och de anställdas förslag - samt i stora frågor även bindande folkomröstningar - fungerar alla som kanaler för demokratiskt inflytande.

Vi kommunister kallar med att bryta den nuvarande kommunalpolitikens alternativlöshet och penningens övermakt. Kommunalvalet är en möjlighet att lyfta fram deras röst som nu har åsidosatts från beslutsfattningen och kräva att den får verkligt inflytande också emellan valen. Vi vill bygga ett samhälle som bryr sig om sina medlemmar och där vi tillsammans bär ansvar för andra, och för att alla har lika rättigheter.

Svenska